2010/06/16

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 14 DE XUÑO DE 2010

 .
.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 14 DE XUÑO DE 2010
ACTA 07/2010


ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Carolina Sevilla Carbón

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Durán
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 14 de xuño de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise e discusión do acordo do Consello da Xunta de modificación da Lei de Orzamentos. Debate e votación, se procede, dos pasos a seguir.
Punto terceiro.- Análise da solicitude de informe do novo borrador de anteproxecto de lei. Debate e votación, se procede, dos pasos a seguir.
Punto cuarto.- Proposta de solicitude de reunión co Director Xerente para analizar a demanda dos cursos de formación. Debate e aprobación, se procede.
Punto quinto.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
O Presidente deu lectura da nota de prensa do Consello da Xunta do 3 de xuño de 2010, onde o goberno galego decide cumprir o establecido no Real decreto lei 8/2010 e axustar un 5% a masa salarial dos empregados públicos. Asemade, decide ordenar aos membros dos consellos de administración das empresas públicas que inicien as negociacións para que o seu persoal teña o mesmo axuste. CIG informa que en data 4 de xuño o executivo galego entrega aos sindicatos o borrador de modificación da lei de orzamentos, necesario para levar á práctica o acordo e o 7 de xuño reúne á Mesa da Función Pública para informalos. CIG fai entrega ao Comité de Empresa deste texto de Anteproxecto para modificar a lei de orzamentos.

Acórdase por unanimidade agardar e seguir analizando as implicacións que este anteproxecto poda ter en SODECO.

Punto terceiro:
Ante a petición oficial por parte da Dirección de emisión de informe preceptivo sobre o borrador de Anteproxecto de Lei pola que se modifica a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo e se reorganizan os instrumentos de xestión da Xunta de Galicia no eido do desenvolvemento rural, CIG propón solicitar unha reunión urxente co Conselleiro Delegado posto que aínda non foron contestadas as alegacións nin aclaradas as dúbidas formuladas o pasado 6 de abril.

Acórdase por unanimidade solicitar a citada reunión para aclarar as cuestións pendentes antes da posible emisión do informe.

Punto cuarto:
M. Dolores Rodríguez informa que o técnico de recursos humanos díxolle que estaba rematando de preparar a información relativa aos cursos de formación e que nos próximos días se nos chamará para organizar os cursos. Acórdase por unanimidade agardar a ser chamados ata a próxima reunión do comité, na que se volverá a tratar este tema.

Punto quinto:
Non se formularon achegas nin preguntas.

Dáse por finalizada a sesión ás 14:00h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.