2010/07/27

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 23 DE XULLO DE 2010

 .
.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 23 DE XULLO DE 2010
ACTA 10/2010
ASISTENTES:

Por UGT:
Inmaculada Serantes Durán
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 23 de xullo de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise da decisión unilateral da empresa de modificación das condicións de traballo. Presentación de propostas dos pasos a seguir. Debate e votación, se procede.
Punto terceiro.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
CIG, UGT e CCOO fan a proposta de impugnar xudicialmente como comité de empresa a decisión da dirección de SODECO de modificar as condicións de traballo segundo comunicado da empresa aos traballadores o 21 de xullo de 2010. Apróbase por unanimidade a proposta.

Continuando o debate, CIG indica que agora o Comité de empresa ten que designar avogado para os trámites xudiciais para o que presenta a proposta de que sexan os servizos xurídicos da CIG quen leven o caso, mentres que UGT e CCOO solicitan que sexan as asesorías xurídicas dos tres sindicatos as que conxuntamente fagan os trámites necesarios para levar a cabo a denuncia, ao que CIG resposta que nas datas nas que nos atopamos ese xeito de actuar poderá provocar retrasos. UGT indica que non ten por qué haber retrasos, xa que os servizos xurídicos dos tres sindicatos teñen actuado deste xeito noutras ocasións.

Como conclusión acórdase por unanimidade designar aos servizos xurídicos de CIG, UGT e CCOO para realizar a reclamación xudicial oportuna e que entre as tres centrais sindicais acorden a designación dun avogado.

Asemade acórdase por unanimidade facultar ao Secretario, para que en ausencia do Presidente asine os documentos e trámites precisos que esta demanda poda xerar.

Punto terceiro:
Non se formularon achegas nin preguntas.

Dáse por finalizada a sesión ás 11:00h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.
.
.

2010/07/20

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 12 DE XULLO DE 2010

 .
 .
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 12 DE XULLO DE 2010
ACTA 09/2010ASISTENTES:

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Duran
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:15 horas do día 12 de xullo de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise da proposta da empresa de modificación das condicións de traballo. Presentación de propostas dos pasos a seguir. Debate e votación, se procede.
Punto terceiro.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
CIG, UGT e CCOO presentan a proposta: Non aceptar a redución salarial proposta pola empresa. Apróbase a proposta por unanimidade.

Pásase a debater a redacción do escrito de contestación á empresa, para o que CIG presenta unha proposta de escrito tras ter consultado coa súa asesoría xurídica. UGT e CCOO argumentan que necesitan un tempo para analizar esta resposta, polo que se acorda por unanimidade suspender esta sesión ata o mércores 14 de xullo ás 13:00.

Retomada a sesión UGT e CCOO propoñen, traballando sobre a base da redacción da CIG, unha serie de matizacións sobre o escrito orixinal. Apróbanse por unanimidade as modificacións propostas polo que se enviará ao Conselleiro Delegado un escrito de peche de consultas que se xunta a este acta.

Punto terceiro:
Dominique Aller solicita información sobre a reunión que o Presidente mantivo co Director Xerente e unha delegación das xestoras dos centros comarcais con contratos indefinidos non fixos de plantilla o pasado xoves 8 de xullo de 2010. O Presidente informou que o Director Xerente comunicou que o texto do Anteproxecto de Lei atópase en estudo pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta pero que en todo caso non é intención da empresa deixar a ningún traballador de SODECO con contrato fóra da integración, ben en AGADER ou ben no Instituto de Estudos do Territorio.

Dominique Aller solicita que o Presidente informe deste tipo de xuntanzas cando actúe en representación do Comité de Empresa sen necesidade de telo que pedir explicitamente.

Dominique Aller quere deixar constancia de que, a raíz da nota informativa enviada pola CIG o luns 12 de xullo, na que se di “recolle as principais alegacións presentadas pola CIG o pasado 23 de xuño”, e pese ás interpretacións que se poden facer, todos os membros do comité estiveron sempre dacordo unanimemente na entrega das alegacións, e en concreto os integrantes de UGT nunca amosaron a súa oposición ao envío das alegacións realizadas conxuntamente por todo o Comité. CIG resposta que, sendo isto certo, as alegacións foron tecnicamente enviadas á Dirección cos únicos votos da CIG posto que o único xeito válido de entregar as alegacións é acompañándoas dun informe desfavorable, polo que a CIG en nada falsea a realidade na súa nota do 12 de xullo.

Dáse por finalizada a sesión ás 13:45h do 14 de xullo de 2010. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta.
 .
.

2010/07/15

NOTA INFORMATIVA COMITÉ DE EMPRESA 15 DE XULLO DE 2010

O Comité de Empresa informa, en relación coa pretendida redución salarial do 5% para as empresas públicas da que xa informamos o pasado 15 de xuño, o seguinte


O 6 de xullo os membros do Comité de Empresa fomos convocados a unha reunión coa Dirección para o 7 de xullo para levar a cabo as consultas previstas no Estatuto dos Traballadores como apertura do período de consultas de 15 días para discutir a proposta de redución salarial como modificación substancial das condicións de traballo. Este 7 de xullo o Conselleiro Delegado comunicounos a proposta da empresa: con efectos do 1 de xuño de 2010 redución nun 5% das contías da cada un dos conceptos retributivos que integran a nómina de todos os traballadores de SODECO, baseando tal modificación na Disposición adicional novena do RD lei 8/2010, do 20 de maio e na Disposición adicional sexta da Lei 3/2010, do 23 de xuño. Tamén se nos informou que o Director Xerente, como único persoal directivo de SODECO, terá unha redución do 7% na nómina. A resposta do Comité nese momento foi que analizariamos a proposta e dariamos unha resposta.

O 12 de xullo o Comité de Empresa, tras analizar a proposta, acorda por unanimidade non aceptar a redución salarial proposta pola empresa. Finalmente o 14 de xullo redáctase o escrito de contestación á empresa, no que se considera nula de pleno dereito a modificación substancial das condicións de traballo que a empresa formula, indicando que o Comité non participará no período de consultas e dá por rematado o prazo de negociación, reservándose todas as accións legais pertinentes na defensa dos dereitos dos traballadores. Este escrito foi entregado hoxe mesmo ao Conselleiro Delegado.

Descoñecemos o paso que dará a empresa a partir de agora pero en todo caso a redución do 5% na nómina tense que comunicar aos traballadores cun mínimo de 30 días de antelación, polo que non se poderá aplicar de ningún xeito na nómina deste mes de xullo. Se finalmente a empresa decide aplicar a redución unilateralmente, esta terá efectos desde o 1 de xuño de 2010, polo que poderá efectuar as regularizacións posteriores que sexan precisas para detraer as cantidades non descontadas.

Comité de Empresa, 15 de xullo de 2010
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.