2012/05/31

A XUNTA UNIFORMIZA O RÉXIME DE PERSOAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS CO DA ADMINISTRACIÓN XERAL GALEGA

A XUNTA UNIFORMIZA O RÉXIME DE PERSOAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS CO DA ADMINISTRACIÓN XERAL GALEGA

 • O Consello aprobou hoxe o decreto que regula o réxime aplicable ao persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico
 • O decreto homoxeneiza as relacións de emprego no ámbito do sector público autonómico, gañando en eficiencia e favorecendo a mobilidade
 • O texto desenvolve o previsto na Lofaxga para integrar como persoal laboral da Xunta o persoal laboral fixo das entidades instrumentais
 O Consello da Xunta aprobou hoxe o decreto que regula o réxime aplicable ao persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia, que van permitir homoxeneizar as relacións de emprego en todo o ámbito do sector público autonómico ao uniformizar o réxime de persoal destas entidades instrumentais co da Administración xeral galega.

O decreto desenvolve unha previsión establecida na Lofaxga e regula, polo tanto, os procedementos que habilitan a progresiva integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo das entidades instrumentais, é dicir, de organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais, consorcios, sociedades mercantís públicas e fundación do sector público.

O obxectivo da norma é homoxeneizar as relacións de emprego no ámbito do sector público autonómico, co fin de mellorar a eficacia na xestión do persoal e gañar así en eficiencia, ademais de favorecer a mobilidade horizontal e vertical do persoal. Estamos a falar da integración de persoal laboral fixo que foi seleccionado respectando os principios de mérito, igualdade, capacidade e publicidade.

Nesta liña de homoxeneizar as relacións de emprego no ámbito do sector público autonómico, o texto alude á equiparación, de forma progresiva e durante un prazo máximo de 6 anos, tanto das retribucións superiores como daquelas que sexan inferiores ás establecidas no Convenio Colectivo Único da Xunta de Galicia, unificando desta forma o réxime retributivo de todo o persoal laboral fixo do sector público autonómico.

Procedemento de integración
O procedemento de integración porase en marcha coa publicación dunha orde da Consellería de Facenda -competente en materia de función pública-, por proposta da consellería á que este adscrita a entidade instrumental cuxo persoal cumpra os requisitos exixidos para a integración.

Entre estes requisitos será obrigatorio ter un contrato laboral fixo con algunha das entidades, instrumentais do sector público autonómico, formalizado tras un proceso de selección realizado baixo os principios constitucionais de publicidade, mérito e capacidade, así como a titulación e os demais requisitos esixidos para o acceso ao grupo e á categoría de homologación do Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta
de Galicia, e estar en situación de servizo activo ou que orixine dereito á reserva de praza ou posto.

A integración finalmente resolverase mediante orde da consellería competente en materia de función pública onde se recollerán as previsións necesarias para que esta se realice en termos de homoxeneidade co réxime laboral establecido no Convenio colectivo da Xunta de Galicia.

Entidades en proceso de liquidación
No decreto recóllese, ademais, o caso particular do persoal procedente de determinadas entidades que se atopan en proceso de liquidación, coa finalidade de culminar o proceso e, pola súa vez, proceder á equiparación do persoal procedente destas entidades seleccionado baixo os principios de publicidade, mérito e capacidade, co resto do persoal laboral da Xunta de Galicia.

Este é o caso do persoal fixo das extinguidas fundacións para o desenvolvemento das comarcas que foron integradas en entidades onde non era de aplicación o Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia, así como do persoal da Fundación Galicia Emigración e Fundación Axencia Humanitaria de Galicia.

Nestas últimas, en proceso de liquidación, o persoal continúa prestando os seus servizos e adscribiranse, respectivamente, á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e á Secretaría Xeral de Emigración, que asumirán as súas actividades e medios de conformidade cos respectivos acordos de extinción por precisar do persoal das características de que se trata.

2012/05/11

RESUMO DA XUNTANZA DA RPT DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO: POSIBILIDADE DE NOVAS AMORTIZACIÓNS

Resumo da xuntanza da RPT do Instituto de Estudos do Territorio: posibilidade de novas amortizacións PDF Imprimir Correo-e
Nacional - RPT e estrutura
Escrito por Roberto Varela   
Xoves, 10 Maio 2012 18:44
O mércores, 9 de maio, tivo lugar unha xuntanza para tratar a proposta de RPT deste novo ente que deriva do Decreto 244/2011, polo que se aproban os estatutos do Instituto de Estudos do Territorio (IET) (DOG 02/01/2012). Incluído na Mesa Xeral do 11 de maio.

Segundo o director da axencia tratan de “poñer orde no IET”  seguindo o establecido para estes efectos no decreto. Así, esta RPT sería unha primeira fase que consistiría na incorporación de varios postos da extinta Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe así como da integración do persoal procedente da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SODECO). Os postos da extinta dirección xeral son todos de persoal funcionario e os de SODECO son todos de persoal laboral.
A CIG presenta as seguintes alegacións:
 • En canto aos postos de persoal funcionario, hai dous postos na proposta de RPT que aparecen coma de nova creación, cando realmente son modificacións da RPT vixente.
 • No tema dos postos de LD, e pese á súa legalidade, manifestamos o noso habitual rexeite ao uso desta figura nos postos de xefatura de servizo, os cales deberían ser de concurso.
 • En canto as aperturas a outras administracións, e pese a que só son tres, expuxemos que queremos que sexan AXG (persoal exclusivo Xunta de Galiza). Manifestamos tamén o noso rexeitamento a adscrición a docente dunha praza con rango de subdirector xeral no departamento técnico de estudos.
 • Destacamos que nesta RPT hai moitos postos de administración especial ou xeral/especial que non indican esa suposta “especialidade”, polo que resulta absurdo; instándo á administración a indicar a titulación ou titulacións requeridas. No posto xefatura de sección de educación ambiental, da escala especial, si ten indicadas as titulacións (enxeñeiro, biólogo, licenciado en física, en química ou en ciencias ambientais). Neste caso, indicamos que a "especialidade” de enxeñeiro é demasiado amplia pois, tal e como está, valería calquera enxeñeiro (dende un informático a un industrial).
 • Solicitamos  que se lle quite a titulación de licenciatura en dereito a unha xefatura de servizo xurídico-administrativo, A1, do corpo xeral. De querer manter esa titulación, deberan pasar este posto a unha escala especial. Tamén solicitamos que abran este posto ao subgrupo A2, coma o resto de xefaturas de servizo.
 • Hai unha xefatura de sección á que lle meten dúas experiencias como mérito. Alegamos que as eliminasen e que dean formación ao persoal a través da EGAP. Tamén solicitamos  que retirasen como mérito os coñecementos en urbanismo de tres postos, un deles un posto base subgrupo A1; así como a titulación de licenciado en dereito deste mesmo posto.
 • Finalmente, solicitamos  a retirada como mérito dos coñecementos informáticos nivel usuario de dúas prazas C1-C2, posto que para a cobertura destas prazas xa é necesario ter eses coñecementos.
 • No referente ao persoal laboral, sinalamos que a denominación do posto "encargado/a servizos varios", grupo III, categoría 6, non existe no V Convenio Colectivo, polo que debe corrixirse.
 • En canto á valoración económica achegada pola administración do custo da creación dos 40 postos de laborais, sinalamos que a suma do total do custo está errada á baixa. Aínda así, manifestamos que, segundo esta valoración económica, o crédito orzamentario do que dispón a administración é insuficiente para a creación destes 40 postos, nada máis e nada menos que en case 600.000 euros.
Neste punto, e ante a nosa insistencia, os representantes do IET explican que están tirando do capítulo I da consellería para poder pagar as nóminas dos 40 traballadores/as. Insistímoslles en que para evitar esta situación deberían ter ben especificado na valoración económica de onde sae o crédito orzamentario para levar a cabo a creación das ditas prazas.

Tamén manifesta a administración que o que se pretende inicialmente é “facer unha foto” da situación actual, que o persoal seguirá mantendo a mesma natureza contractual que ten agora, pero que nun futuro próximo (falan de dous meses máis ou menos), e segundo o disposto no Decreto 244/2011, “...o IET realizará un estudo organizativo do servizo, tendo en conta a racionalización das estruturas orgánicas , a evitación de tarefas redundantes e duplicidades e as previsións orzamentarias, a resultas do cal proporase unha nova modificación de relación de postos de traballo ou cadro de persoal do IET no se procederá á creación formal dos postos de traballo, ou ben amortización, dentro das dispoñibilidades orzamentarias existentes.”

Unha vez feito este estudo, convocarannos de novo para a modificación definitiva da RPT. A súa idea é facelo antes do verán.

Ante esta disxuntiva, todas as organizacións sindicais manifestamos o noso temor a posibles amortizacións, ao que a administración respostou que intentarán non ter que chegar a eso, pero en ningún momento negaron esa posibilidade.

No trancurso da xuntanza tivemos coñecemento de que este venres, 11 de maio, habería unha mesa xeral extraordinaria onde se tratarían entre outros, a modificación da RPT do IET. Ante o asombro xeral de todos nós e diante das acusacións de tomadura de pelo e paripé de todo isto, os representantes do IET manifestaron que eles non sabían nada disto pero que, en todo caso, na mesa xeral exporían o mesmo que fixeron hoxe, coa salvedade de que intentarían ter corrixida a proposta de RPT segundo as alegacións que lles manifestamos nesta xuntanza.

2012/05/10

PROPOSTA DE RPT DO INSITITUTO DO ESTUDOS DO TERRITORIO

Proposta de RPT do Instituto de Estudos do Territorio PDF Imprimir Correo-e
Nacional - RPT e estrutura
Escrito por Anxo Anta   
Luns, 07 Maio 2012 11:23
Achéganos a Administración a documentación da proposta da relación de postos de traballo do Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Esta negociación vai en tempo record xa que nos cahegaron a documentación por correo electrónico o día 7 para unha xuntanza o día 9 e teñen intención de convocar na mesma semana a mesa xeral. Outra negociación exprés... Incorporado á convocatoria da Mesa Xeral do 11 de maio.

Descargar documentación
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.