2012/06/29

COMISIÓN DE PERSOAL DO 27 DE XUÑO

Nacional - Mesas negociación e órganos representación
Escrito por Anxo Anta   
Venres, 29 Xuño 2012 07:32
Na Comisión de Persoal do 27 de xuño votábanse os seguintes temas: RPT do Instituto de estudos do territorio, bases do concurso de gardacostas, de estatística e de consumo. En varios, a CIG expuxo a súa queixa pola desastrosa entrada en funcionamento da Axencia de Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) e se falou do tema dos/as promotores/as de emprego.

1º Proposta de modificación da RPT do Instituto de Estudos do Territorio
A CIG manifesta que non atenderon ningunha das alegacións presentadas na mesa xeral:
 • Manifestámonos contra a amortización de postos de traballo no IET creados na RPT ante a mesa xeral. A baremación para facer estas amortizacións é erronea, polo que pedimos que revisen a alegación feita sobre algún posto na Mesa Xeral
 • Que os méritos que aparecen en moitos dos postos se fan para perfilalos, personalizalos e bilndalos.
 • Que a xornada de maña e tarde en moitos postos non se xustifica.
 • Que non admitimos que "de facto" existan dous postos de persoal laboral aos que se lles asigne tarefas de responsabilidades e dirección do traballo sobre os demais.
 • Que se están a manter asistencias técnicas mentras se amortiza.
Todas as organizacións sindicais presentes votamos en contra. Queda aprobada a modificación de RPT pola maioría da Administración.


2º Bases do concurso Gardacostas
O director xeral de Función Pública informa que da documentación que se deberá presentar para acreditar a base III.3.3.1 (agrupación familiar):
 • Empresa privada: Certificado de vida laboral e contrato de traballo por conta allea en vigor cun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de instancias.
 • Autónomos: Certificado de vida laboral e documento de alta no Réxime de autónomos  da Seguridade Social con efectos dun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de instancias.

A CIG manifesta que non foron atendidas a maioría das nosas alegacións:
 • Que a referencia á necesaria cobertura dos postos na fase de resultas permitiría amortizar postos de traballo, o que nos parece moi grave e debería desaparecer de esta e das demais bases de convocatorias dos concursos.
 • Que estaremos vixiantes de que non se autoricen comisións de servizo para postos de libre designación inmediatamente logo de resolución do presente concurso a traballadores que cambien de destino definitivo a consecuencia deste e que no caso de detectar irregularidades que iremos ao xulgado.


A CIG vota en contra. CCOO: en contra. UGT: abstención. CSIF: abstención. Quedan aprobadas as bases pola maioría da Administración.


3º Bases concurso escala estadísticos


O director xeral da Función Pública informa que incluír na base a titulación diplomatura ou equivalente foi un erro.


A CIG manifestase no mesmo que nas bases do concurso de gardacostas

A CIG vota en contra. CCOO: en contra. UGT: abstención. CSIF: abstención. Quedan aprobadas as bases pola maioría da Administración.


4º Bases concurso escalas consumo
A CIG manifestase no mesmo que nas bases do concurso de gardacostas

A CIG vota en contra. CCOO: en contra. UGT: abstención. CSIF: abstención. Quedan aprobadas as bases pola maioría da Administración.


Varios
Solicitamos por enésima vez unha reunión coa AMTEGA para que nos dean conta das actuacións realizadas e sobre o persoal que vai depender desta axencia. Temos constancia de que nin sequera se molestaron en facer unha dilixencia a cada traballador para que teña constancia de que xa depende desa axencia, e ao mesmo tempo non se impulsa a RPT.


Ao final o director xeral de Función Pública comentou con relación aos promotores de emprego que como se financiában con fondos finalistas non era posible mantelos mais aló do 30-06-2012 e que será comunicado polos órganos competentes da Consellería de Traballo.

Todas as organizacións sindicais manifestamos que hai outros fondos que poderían financiar este tema e polo tanto estabamos en desacordo coa decisión tomada.

2012/06/25

MESA XERAL DO 22.06.2012

Nacional - Mesas negociación e órganos representación
Escrito por Alexandre Prieto   
Luns, 25 Xuño 2012 10:49
O venres 22 de xuño tivemos unha Mesa Xeral de Empregados Públicos nos que tratamos cos representantes da Administración a Relación de Postos de Traballo do Instituto de Estudos do Territorio, os concursos de traslados de gardacostas, estatística e consumo, e varios asuntos de interese no apartado de rogos e preguntas.

RPT do IET

A postura da CIG foi moi crítica coa proposta da Administración tanto polas formas como polo fondo. Non aceptamos que nos convoquen a unha xuntanza previa sen tempo por diante e cunha documentación extensa de xeito que resulta imposíbel estudala en profundidade. Así, a CIG non comparte as felicitacións que transmitiron CCOO, UGT e CSIF.
En canto ao fondo:
 • Rexeitamos as amortización que propoñen, incluíndo os supostos criterios que levaron a decidir os postos concretos que eliminan. Dubidamos da obxectividade que pretenden transmitir, e en todo caso criticamos a utilización da titulación como criterio para eliminar postos. O feito de que muden os criterios segundo os grupos non nos dá ningunha garantía de obxectividade.
 • Rexeitamos que a forma de provisión das xefaturas de servizo siga a ser a libre designación.
 • Non aceptamos a excesiva cantidade de requisitos de titulacións académicas, algo habitual na CMATI.
 • Non queremos apertura de postos a outras administacións mentres non haxa acordo de reciprocidade negociado e efectivo.
 • Non comprendemos a disparidade entre algunhas titulacións para un mesmo posto.
 • Denunciamos que a RPT está feita a medida do persoal que a está a cubrir determinados postos, a quenes se lles valora a experiencia como mérito, co que están a blindar as prazas e pechar a porta ao resto do persoal.
 • Reclamamos eliminar a experiencia ben sexa como requisito ou como mérito. Pero en todo caso, que se convirta en formación como mérito.
 • Non estamos conformes co cambio de xornada para algúns traballadores que até agora tiñan xornada de mañá.

Fora da RPT, reiterámonos na denuncia que xa fixemos nunha anterior Mesa Xeral respecto da existencia de dous laborais "titulados grao medio" (antigos xefes en SODECO), exercendo responsabilidades con persoal a cargo.

2012/06/22

MODIFICACION DA RPT DO IET: RESUMO DE XUNTANZA E ALEGACIÓNS

Modificación da RPT do Instituto de Estudos do Territorio: resumo da xuntanza e alegacións

Nacional - RPT e estrutura
Escrito por Roberto Varela   
Mércores, 20 Xuño 2012 12:00

O martes, 19 de xuño, tivo lugar a 1ª xuntanza de negociación sobre a proposta de modificación da RPT presentada polo Instituto de Estudos do Territorio (IET). a CIG oponse rotundamenta á amortización de 11 prazas.
O IET arg
umenta esta modificación esencialmente na necesidade que ten o IET de contar con persoal altamente cualificado para levar a cabo as funcións deste, de aí a cantidade de titulacións específicas e méritos varios que se inclúen nesta proposta de RPT. Como apoio a esta “necesidade”, o director entréganos a cada central sindical un dossier con profusa documentación técnica e fotografías varias.
A proposta de amortizacións tratou de xustificala baseándose no estudo organizativo do servizo e máis no orzamento do que dispón o IET. Para escoller os postos que serán amortizados, seguiron un criterio propio baseado na antigüidade e na formación académica complementaria.

A CIG opúxose rotundamente á proposta de amortización das 11 prazas (tres postos vacantes e un posto cuberto por persoal interino en persoal funcionario e sete postos ocupados por persoal laboral). Na nosa habitual liña sindical, tamén nos opuxemos a que os servizos sexan LD no canto de por concurso. Rexeitamos tamén a apertura de postos a outras administracións mentres non haxa un acordo de reciprocidade efectivo.

En canto ao abuso de titulacións académicas e á disparidade de algunhas destas en algún posto, manifestamos o noso rexeitamento absoluto. Asemade, denunciamos que esta RPT está feito á medida do persoal que está cubrindo eses postos, sobre todo para uns máis que para outros, aos que, polo feito de facer unhas funcións determinadas, valóraselles esa experiencia como mérito. Deste xeito manteñen “blindadas” esas prazas, ao tempo de que se está pechando a porta ao persoal que quixera optar a estes postos nun hipotético concurso de traslados, carreira administrativa, etc, pois ninguén máis que eles ten esa experiencia.

A experiencia nos postos cóllese traballando e a formación facendo cursos, por iso, criticamos os requisitos de experiencia e formación, sobre todo naqueles postos que a poñen como requisito imprescindible. Solicitamos que se retire e que utilicen a EGAP para formar a todo o seu persoal, sin escoller a uns si e a outros non.

Rexeitamos tamén que dous laborais estén exercendo funcións de encargados con persoal ao seu cargo, cando no persoal laboral non existe xerarquía de ningún tipo.

Negámonos tamén á súa pretensión de reflexar nesta RPT “en atención ás necesidades do servizo....” a xornada de mañán ou tarde para determinados postos que ata o de agora non tiñan ningunha especificación horaria, co conseguinte prexuízo para os traballadores/as. Tamén expuxemos que non contabamos coa memoria económica desta RPT.

No seu turno de réplica, o director dixo que estudiarían  o das titulacións específicas e o dos méritos, tamén dixo que nos enviaría o estudo organizativo e a memoria económica así como o certificado que lle envíou SODECO polo que aplicaron o criterio da antigüidade.

Descarga as alegacións completas

2012/06/18

NOVA PROPOSTA DA RPT PARA O IET

Nova proposta de RPT para o Instituto de Estudos do Territorio
Nacional - RPT e estrutura
Escrito por Anxo Anta   
Venres, 15 Xuño 2012 17:41
Tal e como adiantaramos o 10 de maio, as persoas representantes do Instituto de Estudos do Territorio achegan agora unha proposta definitiva do que será a futura RPT. Tras o "estudo organizativo" do ente, propoñen varias amortizacións tanto de postos de persoal funcionario coma laboral, a maoría non vacantes. Na anterior xuntanza todas as organizacións sindicais xa manifestamos a nosa oposición á destrución de postos de traballo público e despedimentos de persoal. A xuntanza terá lugar o vindeiro martes, 19 de xuño.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.