2012/08/27

ELECCIONS AUTONOMICAS GALEGAS

21 DE OUTUBRO DE 2012 ELECCIÓNS AUTONÓMICAS GALEGAS

2012/08/10

DECRETO 169/2012, DO 1 DE AGOSTO, POLO QUE SE DETERMINAN AS FESTAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NO CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2013

Consellería de Traballo e Benestar
DECRETO 169/2012, do 1 de agosto, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2013.
O artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, na súa redacción dada polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, determinan o calendario de festas laborais de ámbito estatal, de carácter retribuído e non recuperable. Respecto dalgunhas destas festas de ámbito estatal as comunidades autónomas teñen facultades de opción e de substitución por outras que por tradición lles sexan propias, e tamén as poderán substituír, cando haxa festas estatais que coincidan con domingo, para incorporar outras da comunidade autónoma que lles sexan tradicionais.
Conforme o establecido no artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, modificado polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, e facendo uso das facultades de opción e substitución, óptase polo 25 de xullo, festa de Santiago Apóstolo e, substitúense os días 6 de xaneiro, día de Reis, e 8 de decembro, A Inmaculada, por coincidiren en domingo, polos días 17 de maio, Día das Letras Galegas, e 24 de xuño, día de San Xoán.
Respecto á festa de carácter estatal de Xoves Santo, día 28 de marzo, non se exerce a facultade de substitución e polo tanto mantense como festivo en Galicia.
Segundo o establecido na Constitución española e no artigo 29.1 do Estatuto de autonomía de Galicia, en relación co Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos á Comunidade Autónoma de Galicia, asumidas e asignadas polo Decreto 117/1982, do 5 de outubro, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, a proposta da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar e, logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do un de agosto de dous mil doce,
DISPOÑO:
Artigo 1. Festas laborais propias da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013
Ademais das festas de ámbito estatal que se sinalen, para o ano 2013 decláranse festas laborais propias da Comunidade Autónoma de Galicia, con carácter retribuído e non recuperable, as seguintes:
17 de maio: Día das Letras Galegas.
24 de xuño: San Xoán.
25 de xullo: Día Nacional de Galicia.
Artigo 2. Festas locais
Conforme o disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e artigo 1.11º do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, tamén serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, dúas festas locais, que serán determinadas polo/a xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar en cada unha das xefaturas territoriais da comunidade autónoma, por proposta do órgano municipal competente dos respectivos concellos, e publicaranse nos boletíns oficiais de cada provincia e no Diario Oficial de Galicia.
Artigo 3. Cómputo de prazos
De acordo co que dispón o artigo 48.7 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, as festas laborais sinaladas no artigo 1 terán o carácter de días inhábiles para os efectos de cómputo de prazos.
Disposicións derradeira primeira. Comunicación ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Do disposto no presente decreto darase traslado ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social antes do 30 de setembro de 2012.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Este decreto producirá efectos desde o día un de xaneiro de dous mil trece.
Santiago de Compostela, un de agosto de dous mil doce
Alberto Núñez Feijóo
Presidente
Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

2012/08/09

LEI 9/2012, DO 3 DE AGOSTO, DE ADAPTACIÓNS BÁSICAS DO REAL DECRETO LEI 20/2012. DO 13 DE XULLO, DE MEDIDAS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E DE FOMENTO DA COMPEITITVIDADE, EN MATERIA DE EMPREGO PÚBLICO.

I. Disposicións xerais
Presidencia da Xunta de Galicia
LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público.
Exposición de motivos
1
O obxecto desta lei é adaptar á normativa da Comunidade Autónoma de Galicia as disposicións do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.
Durante o ano 2008 a economía comeza a dar síntomas de esgotamento, para iniciar a finais de ano unha importante recesión. Aos problemas estruturais da nosa economía e do resto do país engádenselles, agravando a situación, unha crise financeira mundial e unhas políticas económicas que non fan senón agravar os desequilibrios macroeconómicos existentes.
En efecto, a ausencia de políticas de axuste estrutural e consolidación fiscal serias a nivel central supuxo que, tras varios meses de leve recuperación en 2011, a economía reaccionou moi negativamente a unha deterioración das perspectivas na zona euro, debuxando unha saída da crise en W tal e como se puxo de manifesto.
Aos desequilibrios que estaban pendentes de resolver na economía española uniuse, nesta ocasión, unha crise de confianza dos mercados financeiros, á que non son alleos distintos problemas institucionais da zona euro.
Esta difícil situación do ámbito económico tradúcese nunha importante caída dos ingresos non financeiros. O impacto deste abrupto descenso dos ingresos amortécese só parcialmente cun maior recurso á débeda pública, ben que os niveis de endebedamento alcanzados non son sostibles a medio prazo. A actual situación de inestabilidade dos mercados financeiros supón un forte endurecemento das condicións de financiamento dos axentes públicos e privados, acurtando o prazo de sustentabilidade do recurso á débeda pública.
Tanto para gañar a credibilidade perdida e facilitar o acceso a un financiamento a un prezo razoable como para iniciar unha senda de crecemento económico estable e xeradora de emprego, urxe seguir aplicando con rigor políticas de consolidación fiscal e o impulso de novas reformas estruturais. Igualmente importante é a súa articulación a medio prazo dun modo verosímil. Todo isto implica unha variedade de políticas con obxectivos claros en termos de datas de posta en marcha e consecuencias sobre o crecemento, cifradas dentro dun marco macroeconómico coherente e plurianual.
Polo tanto, atopámonos ante un escenario de complexidade crecente, no que, no ámbito da nova gobernanza fiscal europea, os diferentes niveis de administración deben propoñer e aplicar de forma coordinada unha complexa batería de actuacións, debidamente cuantificadas e cun prazo determinado de aplicación.
É neste ámbito no que se elaboran os plans de reequilibrio económico financeiro da Comunidade Autónoma e de estabilidade e crecemento do Reino de España. Desenvólvese un sistema de seguimento destes e tómanse medidas de axuste ad hoc para cumprir estritamente cos obxectivos aprobados de estabilidade orzamentaria e endebedamento.
É neste contexto, de empeoramento das circunstancias macroeconómicas e financeiras e de programación da senda de consolidación fiscal, onde se enmarcan as medidas de axuste aprobadas no Real decreto lei 20/2012, gran parte das cales constitúe normativa básica, polo tanto de obrigada aplicación, e que constitúe parte das medidas tomadas polo Goberno do Estado para paliar o desfase orzamentario co que pechou o exercicio 2011.
A actual conxuntura económica e a necesidade de reducir o déficit público sen menoscabar a prestación dos servizos públicos esenciais fan necesario mellorar a eficiencia das administracións públicas no uso dos recursos públicos, co obxecto de contribuír á consecución do inescusable obxectivo de estabilidade orzamentaria, derivado do marco constitucional e da Unión Europea.
2
As actuais circunstancias do proceso de consolidación fiscal e de sustentabilidade das contas públicas esixe das administracións públicas continuar adaptando unha serie de medidas extraordinarias e cuxa adopción debe ser urxente, dirixidas a racionalizar e reducir o gasto de persoal das administracións públicas e a incrementar a eficiencia da súa xestión.
Estas medidas derivan da aplicación pola Administración xeral do Estado do Programa nacional de reformas 2012, marco no que se debe comprender este proceso de modernización e racionalización das administracións públicas, como complemento aos axustes exclusivamente fiscais e á redución de estruturas administrativas. Débense adoptar medidas que aforren gastos de persoal e incrementen a calidade e a produtividade do emprego público, no que incide o Real decreto lei 20/2012.
Por iso, adóptanse diversas actuacións que avanzan na optimización de recursos, na mellora na xestión e na transparencia da administración e no incremento da produtividade dos empregados e empregadas públicos.
Trátase de medidas que se deben adoptar de xeito conxunto para ofrecer un cambio estrutural e coherente que permita, considerado na súa totalidade, a satisfacción dos obxectivos de austeridade e eficiencia nas administracións públicas.
Por outro lado, parte destas medidas ten carácter temporal ou está prevista a súa aplicación só cando concorran circunstancias excepcionais, quedando supeditada a súa vixencia á subsistencia da difícil conxuntura económica actual, que afecta a sustentabilidade das contas públicas ou a que razóns de interese público fagan necesaria a súa aplicación no futuro.
3
A lei estrutúrase en dous artigos, doce disposicións adicionais e tres derradeiras, co seguinte contido:
Suprímese, para o ano 2012, a paga extraordinaria do mes de decembro, así como a paga adicional de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes do dito mes. As cantidades derivadas da supresión destas pagas serán obxecto de recuperación en exercicios futuros, sempre que se prevexa o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, e nos termos e co alcance que se determine nas correspondentes leis de orzamentos.
Esta supresión afectará, en primeiro lugar, o persoal do sector público definido no artigo 13.Seis da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012. En particular, aplicarase ao persoal funcionario e estatutario, ao persoal laboral, ao persoal laboral de alta dirección e ao persoal con contrato mercantil e non acollido a convenio colectivo que non teña a consideración de alto cargo, así como ao persoal incluído no ámbito de aplicación do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico.
A paga extraordinaria non se suprimirá aos empregados e empregadas públicos cuxas retribucións non alcancen en cómputo anual 1,5 veces o salario mínimo interprofesional establecido no Real decreto 1888/2011, do 30 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2012.
Así mesmo, reduciráselles unha catorceava parte das retribucións totais anuais aos altos cargos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, aos membros do Consello de Contas de Galicia e do Consello Consultivo de Galicia, ao persoal eventual e ás persoas titulares das presidencias e vicepresidencias, das direccións xerais, das xerencias e doutras direccións ou asimiladas que desenvolvan funcións executivas de máximo nivel, nos centros de xestión do Sergas e nos entes e organismos dependentes.
Recóllese a previsión de adaptar as tarifas das encomendas de xestión ás entidades declaradas medio propio e servizo técnico da Comunidade Autónoma ao resultado de aplicar esta lei, así como os importes consignados nos contratos, concertos, convenios e demais negocios xurídicos subscritos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cando para o cálculo da prestación económica se tivesen en conta os gastos de persoal.
Esténdese o ámbito de aplicación ás universidades integrantes do sistema universitario de Galicia e ás súas entidades instrumentais dependentes, reducíndose as transferencias do fondo incondicionado do sistema de financiamento das universidades no importe derivado da aplicación desta lei.
Establécese o réxime de incompatibilidades da compensación económica establecida no artigo 11, punto 7, parágrafo 2°, da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, desenvolvido polo Decreto 211/2007, do 25 de outubro, e créanse dous rexistros: o do Persoal Directivo da Administración Instrumental e o dos Órganos de Representación do Persoal ao Servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.
Prevese a suspensión dos pactos, convenios e acordos cando conteñan cláusulas contrarias ao disposto nesta lei ou cando se produza unha alteración substancial das circunstancias económicas.
Esténdese a aplicación do artigo 2 da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal que perciba as súas retribucións con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia que se atope adscrito aos réximes especiais de seguridade social do mutualismo administrativo co obxecto da súa equiparación co persoal que se atopa no réxime xeral, para que non exista un tratamento desigual dos empregados e empregadas públicos.
Finalmente, modifícase o anexo 4 da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, que contén os módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros concertados educativos.
Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13º.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público.
Artigo 1. Paga extraordinaria do mes de decembro de 2012 do persoal do sector público autonómico
1. No ano 2012 o persoal do sector público definido no artigo 13.Seis da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012, verá reducidas as súas retribucións nas contías que corresponde percibir no mes de decembro como consecuencia da supresión tanto da paga extraordinaria como da paga adicional de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes do dito mes.
2. Para facer efectivo o disposto no punto anterior, adoptaranse as seguintes medidas:
a) O persoal funcionario e estatutario non percibirá no mes de decembro as cantidades a que se refire o artigo 13.2 da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, referente á paga extraordinaria de decembro en concepto de soldo e trienios.
Tampouco se percibirán as contías correspondentes ao resto dos conceptos retributivos que integran tanto a paga extraordinaria como a paga adicional de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes do mes de decembro.
b) O persoal laboral do sector público autonómico non percibirá as cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión das festas de Nadal ou paga extraordinaria ou equivalente do mes de decembro do ano 2012. Esta redución comprenderá a de todos os conceptos retributivos que forman parte da dita paga de acordo cos convenios colectivos que resulten aplicables.
c) A aplicación directa desta medida realizarase na nómina do mes de decembro de 2012, sen prexuízo de que poida alterarse a distribución definitiva da redución nos ámbitos correspondentes mediante a negociación colectiva, podendo, neste caso, acordarse que a dita redución se execute de maneira rateada entre as nóminas pendentes de percibir no presente exercicio a partir da entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012.
d) A redución retributiva establecida no punto 1 deste artigo será tamén aplicable ao persoal laboral de alta dirección, ao persoal con contrato mercantil e ao non acollido a convenio colectivo que non teña a consideración de alto cargo.
O persoal incluído no ámbito de aplicación do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, non percibirá a contía correspondente coa paga extraordinaria de decembro, calculada sobre a retribución máxima prevista no artigo 9 do dito decreto.
No caso de que o devandito persoal perciba as pagas extraordinarias e adicionais do mesmo xeito que o persoal funcionario ou estatutario, a minoración aplicarase nos termos establecidos no punto 2.1. No caso contrario, minorarase unha catorceava parte das retribucións totais, que se rateará entre as nóminas pendentes de percibir no presente exercicio a partir da entrada en vigor desta lei.
e) As cantidades derivadas da supresión da paga extraordinaria e das pagas adicionais do complemento específico ou pagas adicionais equivalentes de acordo co disposto neste artigo serán obxecto de recuperación en exercicios futuros, con suxeición ao establecido na Lei orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, e nos termos e co alcance que se determine nas correspondentes leis de orzamentos.
f) Naqueles casos en que non se prevexa expresamente no seu réxime retributivo a percepción de pagas extraordinarias ou se perciban máis de dúas ao ano reducirase unha catorceava parte das retribucións totais anuais, excluídos incentivos ao rendemento. A dita redución ratearase entre as nóminas pendentes de percibir no presente exercicio a partir da entrada en vigor desta lei. Neste punto deberá entenderse comprendido o suposto do artigo 19 da Lei 11/2011, relativo ás persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior.
g) O disposto nos puntos anteriores non será aplicable a aqueles empregados e empregadas públicos cuxas retribucións por xornada completa, excluídos incentivos ao rendemento, non alcancen en cómputo anual 1,5 veces o salario mínimo interprofesional establecido no Real decreto 1888/2011, do 30 de decembro.
Artigo 2. Paga extraordinaria do mes de decembro de 2012 dos altos cargos e doutro persoal directivo
1. Aos altos cargos da Administración da Xunta de Galicia, aos membros do Consello de Contas de Galicia e aos membros do Consello Consultivo de Galicia reduciráselles unha catorceava parte das retribucións totais anuais que figuran no artigo 17.Un, Dous e Tres.
2. O persoal titular das presidencias e vicepresidencias e, se é o caso, das direccións xerais, xerencias e outras direccións ou asimiladas que desenvolvan funcións executivas de máximo nivel, nos centros de xestión do Sergas e nos entes e organismos dependentes, non percibirá a contía correspondente coa paga extraordinaria de decembro.
3. No caso de que o devandito persoal perciba as pagas extraordinarias e adicionais do mesmo xeito que o persoal funcionario ou estatutario, a minoración aplicarase nos termos establecidos no artigo 1.2.a). No caso contrario, minorarase unha catorceava parte das retribucións totais, que se rateará entre as nóminas pendentes de percibir no presente exercicio a partir da entrada en vigor desta lei.
Disposición adicional primeira. Medidas en relación cos traballadores e traballadoras das empresas de servizos contratadas pola administración
A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e os entes instrumentais que pertencen ao sector público autonómico, de acordo co artigo 3.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, ditarán nos seus respectivos eidos competenciais as instrucións pertinentes para a correcta execución dos servizos externos que contratasen, de xeito que quede clarificada a relación entre os xestores e xestoras da administración e o persoal da empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que poidan considerarse como determinantes para o recoñecemento dunha relación laboral, sen prexuízo das facultades que a lexislación de contratos do sector público recoñeza ao órgano de contratación de cara á execución dos contratos. Para tal fin, a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e os entes instrumentais ditarán antes do 31 de decembro de 2012 as instrucións pertinentes para evitar actuacións que poidan considerarse como determinantes para o recoñecemento dunha relación laboral.
No suposto de que en virtude de sentenza xudicial os traballadores e traballadoras das empresas se convertan en persoal laboral da administración, o salario que hai que percibir será o que corresponda á súa clasificación profesional de acordo co convenio colectivo aplicable ao persoal laboral da Xunta de Galicia, sendo necesario informe favorable dos órganos competentes en materia de función pública e custos de persoal.
Disposición adicional segunda. Persoal eventual
Ás retribucións do persoal eventual regulado no artigo 7 do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, aplicaráselles unha redución da catorceava parte das retribucións totais anuais. A citada minoración ratearase entre as nóminas pendentes de percibir no presente exercicio a partir da entrada en vigor desta lei.
Disposición adicional terceira. Encomendas de xestión
As tarifas das encomendas de xestión ás entidades declaradas medio propio e servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma e demais entes, organismos e entidades dependentes reduciranse na parte proporcional que corresponda á aplicación do artigo 1.2 desta lei.
Disposición adicional cuarta. Concertos, contratos, convenios de colaboración e demais negocios xurídicos
Os importes dos concertos, contratos, convenios de colaboración e demais negocios xurídicos que subscribise a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia adecuaranse ás novas condicións retributivas que derivan das previsións desta lei, cando para o cálculo da prestación económica se tivesen en conta os gastos de persoal.
Disposición adicional quinta. Paga extraordinaria do mes de decembro de 2012 do persoal das entidades integrantes do sistema universitario de Galicia
As universidades integrantes do sistema universitario de Galicia e as súas entidades instrumentais dependentes realizarán as operacións precisas para aplicar a redución da percepción da paga extraordinaria de decembro, co contido e co alcance sinalado no artigo 1.2.
As transferencias do fondo incondicionado do sistema de financiamento do sistema universitario de Galicia reduciranse na contía equivalente ás retribucións reducidas.
Disposición adicional sexta. Suspensión de pactos, acordos e convenios
Suspéndense e quedan sen efecto os acordos, pactos e convenios para o persoal do sector público definido no artigo 13.Seis da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012, subscritos polas administracións públicas e polos seus organismos e entidades que conteñan cláusulas que se opoñan ao disposto nesta lei.
Disposición adicional sétima. Réxime de incompatibilidades da compensación económica establecida no artigo 11, punto 7, parágrafo 2º, da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia
1. A compensación económica establecida no artigo 11, punto 7, parágrafo 2°, da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, desenvolvido polo Decreto 211/2007, do 25 de outubro, con ocasión do cesamento na titularidade da Presidencia da Xunta de Galicia, é incompatible con calquera retribución con cargo aos orzamentos das administracións públicas ou dos entes, organismos e empresas deles dependentes, ou con cargo aos dos órganos constitucionais ou que resulte da aplicación de arancel, así como con calquera retribución que proveña dunha actividade privada, con excepción das previstas no artigo 7 da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica.
Para estes efectos, considérase tamén actividade no sector público a desenvolvida polos membros electivos das Cortes Xerais, das asembleas lexislativas das comunidades autónomas e das corporacións locais, polos altos cargos e polo restante persoal dos órganos constitucionais e de todas as administracións públicas, incluída a Administración de xustiza.
2. A devandita compensación económica ao cesamento será, así mesmo, incompatible coa percepción da pensión de xubilación ou retiro por dereitos pasivos, ou por calquera réxime de seguridade social público e obrigatorio.
3. Quen cese no devandito cargo terá un prazo de quince días hábiles, contado desde o que concorra a incompatibilidade, para comunicar ante a Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas da consellaría competente en materia de facenda a súa opción entre a percepción da compensación económica ou a retribución da actividade pública ou privada que estea desempeñando ou, se é o caso, a percepción da pensión de xubilación ou retiro. A opción pola retribución pública ou privada ou pola pensión de xubilación ou retiro, que se formalizará por escrito para a súa axeitada constancia, implica a renuncia á compensación económica prevista con ocasión do cesamento.
4. Unha vez recibida a devandita comunicación, a Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas remitiralla ao centro pagador.
5. A falta de opción no prazo sinalado entenderase como renuncia a percibir a compensación a que se refire o punto 1, optando por percibir a retribución correspondente ao cargo ou á actividade que pase a exercer ou, se é o caso, a pensión de xubilación ou retiro.
Disposición adicional oitava. Rexistro do Persoal Directivo da Administración Instrumental
Créase, na consellaría competente en materia de función pública, o Rexistro do Persoal Directivo da Administración Instrumental.
Os contratos de alta dirección axustados ás condicións retributivas derivadas da aplicación do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, depositaranse no dito rexistro.
Mediante orde da consellaría competente en materia de función pública regularanse as características e o funcionamento deste rexistro.
Disposición adicional novena. Rexistro de Órganos de Representación do Persoal ao Servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus Entes, Organismos e Entidades Dependentes
Créase, na consellaría competente en materia de función pública, o Rexistro de Órganos de Representación do Persoal ao Servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus Entes, Organismos e Entidades Dependentes.
Mediante orde da consellaría competente en materia de función pública regularanse as características e o funcionamento deste rexistro.
Disposición adicional décima. Suspensións ou modificacións de convenios colectivos, pactos e acordos que afecten o persoal laboral por alteración substancial das circunstancias económicas
Para os efectos do previsto nos artigos 32 e 38.10 do Estatuto básico do empregado público, entenderase que concorre causa grave de interese público derivada da alteración substancial das circunstancias económicas cando as administracións públicas deban adoptar medidas ou plans de axuste, de reequilibrio das contas públicas ou de carácter económico-financeiro para asegurar a estabilidade orzamentaria ou a corrección do déficit público.
Disposición adicional décimo primeira. Destino dos aforros derivados desta lei
Autorízase a consellaría competente en materia de facenda para que efectúe as retencións de créditos oportunas nas partidas orzamentarias nas que se reduce o gasto correspondente derivado da aplicación desta lei, para o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos termos da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Disposición adicional décimo segunda. Incapacidade temporal nos réximes especiais da seguridade social do mutualismo administrativo
Ao persoal que perciba as súas retribucións con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia que se atope adscrito aos réximes especiais de seguridade social do mutualismo administrativo seralle aplicable o disposto no artigo 2 da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia.
Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012
O anexo 4 da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, queda redactado da seguinte forma:
Artigo 55
Módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento
de centros concertados
Ano 2012
Importe anual (€)
– Educación infantil:
(Ratio profesor/unidade: 1,08:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
28.343,23
Gastos variables
3.857,73
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
6.962,30
Outros gastos
6.020,95
Importe total anual
45.184,21
– Educación primaria:
Centros de ata 6 unidades de primaria
(Ratio profesor/unidade: 1,40:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
36.741,22
Gastos variables
5.000,77
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
9.025,24
Outros gastos
6.020,95
Importe total anual
56.788,18
Centros de máis de 6 unidades de primaria
(Ratio profesor/unidade: 1,36:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
35.691,47
Gastos variables
4.857,88
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
8.767,37
Outros gastos
6.020,95
Importe total anual
55.337,67
– Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):
I. Educación básica primaria:
(Ratio profesor/unidade: 1,12:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
29.392,98
Gastos variables
4.000,62
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
7.220,15
Outros gastos
6.422,40
Importe total anual
47.036,15
Persoal complementario (logopeda, fisioterapeuta, axudante técnico educativo, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador), segundo deficiencias:
Psíquicos
19.110,94
Autistas ou problemas graves de personalidade
22.069,97
Auditivos
17.781,98
Plurideficientes
22.069,97
II. Programas de formación para a transición á vida adulta:
(Ratio profesor/unidade: 2:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
52.487,45
Gastos variables
4.686,73
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
12.893,13
Outros gastos
9.058,94
Importe total anual
79.126,25
Persoal complementario (logopeda, fisioterapeuta, axudante técnico educativo, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador), segundo deficiencias:
Psíquicos
30.513,25
Autistas ou problemas graves de personalidade
33.930,36
Auditivos
23.641,71
Plurideficientes
33.930,36
– Educación secundaria obrigatoria:
I. Primeiro e segundo curso:
Centros de ata 4 unidades de ESO (1)
(Ratio profesor/unidade: 1,56:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
48.076,43
Gastos variables
9.231,25
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
12.834,39
Outros gastos
7.827,26
Importe total anual
77.969,33
Centros de máis de 4 unidades de ESO (1)
(Ratio profesor/unidade: 1,52:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
46.843,70
Gastos variables
8.994,56
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
12.505,31
Outros gastos
7.827,26
Importe total anual
76.170,83
II. Terceiro e cuarto curso:
Centros de ata 4 unidades de ESO
(Ratio profesor/unidade: 1,56:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
48.076,43
Gastos variables
9.231,25
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
10.639,06
Outros gastos
8.639,29
Importe total anual
76.586,03
Centros de máis de 4 unidades de ESO
(Ratio profesor/unidade: 1,52:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
46.843,70
Gastos variables
8.994,56
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
10.366,26
Outros gastos
8.639,29
Importe total anual
74.843,81
Ciclos formativos:
(Ratio profesor/unidade grao medio: 1,52:1)
(Ratio profesor/unidade grao superior: 1,52:1)
I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:
Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso
45.729,20
Segundo curso
0,00
Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:
Primeiro curso
45.729,20
Segundo curso
45.729,20
Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso
45.729,20
Segundo curso
0,00
Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:
Primeiro curso
45.729,20
Segundo curso
45.729,20
II. Gastos variables:
Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso
6.175,17
Segundo curso
0,00
Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:
Primeiro curso
6.175,17
Segundo curso
6.175,17
Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:
Primeiro curso
6.646,48
Segundo curso
0,00
Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:
Primeiro curso
6.646,48
Segundo curso
6.646,48
III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
Ciclos formativos de grao medio
10.366,26
Ciclos formativos de grao superior
10.366,26
IV. Outros gastos:
Grupo 1. Ciclos formativos de:
Condución de actividades físico-deportivas no medio natural
Servizos de restaurante e bar
Animación turística
Estética persoal decorativa
Química ambiental
Farmacia
Hixiene bucodental
Primeiro curso
10.178,78
Segundo curso
2.380,58
Grupo 2. Ciclos formativos de:
Xestión administrativa
Secretariado
Mergullo a media profundidade
Laboratorio de imaxe
Comercio
Xestión comercial e marketing
Servizos ao consumidor
Aloxamento
Elaboración de aceites e zumes
Elaboración de produtos lácteos
Elaboración de viño e outras bebidas
Matadoiro e carnizaría-chacinaría
Muiñaría e industrias cerealistas
Laboratorio
Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns
Coidados auxiliares de enfermaría
Documentación sanitaria
Curtidos
Patronaxe
Procesos de ennobrecemento téxtil
Aceites de oliva e viños
Primeiro curso
12.376,05
Segundo curso
2.380,58
Grupo 3. Ciclos formativos de:
Conservaría vexetal, cárnica e de peixe
Transformación de madeira e cortiza
Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos
Operacións de proceso e pasta de papel
Operacións de transformación de plásticos e caucho
Industrias de proceso de pasta e papel
Industrias de proceso químico
Plástico e caucho
Operacións de ennobrecemento téxtil
Primeiro curso
14.729,24
Segundo curso
2.380,58
Grupo 4. Ciclos formativos de:
Encadernados e manipulados de papel e cartón
Impresión en artes gráficas
Fundición
Tratamentos superficiais e térmicos
Fabricación industrial de carpintaría e moble
Calzado e marroquinaría
Produción de fiadura e teceduría de calada
Produción de tecidos de punto
Procesos de confección industrial
Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada
Procesos téxtiles de teceduría de punto
Operacións de fabricación de produtos cerámicos
Operacións de fabricación de vidro e transformados
Fabricación e transformación de produtos de vidro
Confección
Primeiro curso
17.041,30
Segundo curso
2.380,58
Grupo 5. Ciclos formativos de:
Realización e plans de obra
Asesoría de imaxe persoal
Radioterapia
Animación sociocultural
Integración social
Primeiro curso
10.178,78
Segundo curso
3.849,67
Grupo 6. Ciclos formativos de:
Operacións de cultivo acuícola
Primeiro curso
14.729,24
Segundo curso
3.849,67
Grupo 7. Ciclos formativos de:
Elaboración de produtos alimenticios
Guía de información e asistencia turísticas
Axencias de viaxes e xestión de eventos
Explotacións gandeiras
Xardinaría
Traballos forestais e de conservación de medio natural
Xestión e organización de empresas agropecuarias
Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos
Administración e finanzas
Pesca e transporte marítimo
Navegación, pesca e transporte marítimo
Produción de audiovisuais, radio e espectáculos
Comercio internacional
Xestión do transporte
Obras de albanelaría
Obras de formigón
Operación e mantemento de maquinaria de construción
Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción
Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas
Óptica de anteollaría
Caracterización
Perrucaría
Estética
Explotación de sistemas informáticos
Administración de sistemas informáticos
Desenvolvemento de aplicacións informáticas
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble
Prevención de riscos profesionais
Anatomía patolóxica e citoloxía
Saúde ambiental
Audiopróteses
Dietética
Imaxe para o diagnóstico
Laboratorio de diagnóstico clínico
Ortoprotésica
Educación infantil
Interpretación da lingua de signos
Atención sociosanitaria
Xestión de aloxamentos turísticos
Servizos en restauración
Panadaría, repostaría e confeitaría
Laboratorios de análises e control de calidade
Química industrial
Planta química
Audioloxía protésica
Emerxencias sanitarias
Farmacia e parafarmacia
Educación infantil (actualizado)
Xestión administrativa (actualizado)
Primeiro curso
9.167,25
Segundo curso
11.074,12
Grupo 8. Ciclos formativos de:
Explotacións agrarias extensivas
Explotacións agrícolas intensivas
Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque
Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque
Equipos electrónicos de consumo
Equipos e instalacións electrotécnicas
Desenvolvemento de produtos electrónicos
Mantemento electrónico
Instalacións electrotécnicas
Sistemas de regulación e control automáticos
Acabados de construción
Restauración
Mantemento de aviónica
Próteses dentais
Instalacións eléctricas e automáticas
Sistemas microinformáticos e redes
Cociña e gastronomía
Confección e moda
Patronaxe e moda
Produción agropecuaria
Primeiro curso
11.290,71
Segundo curso
12.887,91
Grupo 9. Ciclos formativos de:
Animación de actividades físicas e deportivas
Deseño e produción editorial
Produción en industrias de artes gráficas
Imaxe
Realización de audiovisuais e espectáculos
Son
Sistemas de telecomunicación e informáticos
Desenvolvemento de proxectos mecánicos
Produción por fundición e pulvimetalurxia
Produción por mecanizado
Fabricación a medida e instalación de madeira e moble
Produción de madeira e moble
Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor
Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención
Mantemento e montaxe de instalacións de edificios e procesos
Carrozaría
Electromecánica de vehículos
Automoción
Mantemento aeromecánico
Programación da produción
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos
Mantemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos
Carrozaría (actualizado)
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Automoción (actualizado)
Primeiro curso
13.279,90
Segundo curso
14.733,80
Grupo 10. Ciclos formativos de:
Procesos de calidade na industria alimentaria
Fabricación de produtos cerámicos
Produción acuícola
Preimpresión en artes gráficas
Xoiaría
Mecanizado
Soldadura e caldeiraría
Construcións metálicas
Industria alimentaria
Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas
Mantemento ferroviario
Mantemento de equipo industrial
Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos
Vitivinicultura
Construcións metálicas (actualizado)
Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos (actualizado)
Primeiro curso
15.361,16
Segundo curso
16.471,77
Programas de cualificación profesional inicial
(Ratio profesor/unidade: 1,44:1)
I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
43.322,40
II. Gastos variables
5.850,17
III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
9.906,52
IV. Outros gastos:
Grupo 1
7.502,54
Sobre cualificacións nivel 1 das familias profesionais de:
Administración
Comercio e marketing
Hostalaría e turismo
Imaxe persoal
Sanidade
Servizos socioculturais e á comunidade
Administración e xestión
Artesanías
Química
Seguridade e medio ambiente
Grupo 2
8.577,66
Sobre cualificacións nivel 1 das familias profesionais de:
Actividades agrarias
Artes gráficas
Comunicación, imaxe e son
Edificación e obra civil
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Industrias alimentarias
Madeira e moble
Mantemento de vehículos autopropulsados
Mantemento e servizos á produción
Téxtil, confección e pel
Agraria
Imaxe e son
Enerxía e auga
Industrias extractivas
Madeira, moble e cortiza
Transporte e mantemento de vehículos
Marítimo-pesqueira
Instalación e mantemento
Informática
2.º curso de PCPI
7.502,54
Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa
Facúltase a consellaría competente en materia de facenda para aprobar todas aquelas normas e adoptar todas as medidas necesarias para a aplicación desta lei.
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, tres de agosto de dous mil doce
Alberto Núñez Feijóo
Presidente
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.