2010/10/29

ULTIMAS NOVAS DE PRENSA

.
.

RESUMO DE REFERENCIAS A SODECO NO DEBATE PARLAMENTARIO DO 28.10.2010

.
.

As referencias a SODECO na sesión parlamentaria que podedes ver neste vídeo son as seguintes:

1. Intervención de Tereixa Paz (BNG). Inicio no tempo 00:40:45.

2. Réplica de Tereixa Paz (BNG). Inicio no tempo 01:24:50.

3. Contrarréplica do Conselleiro do Medio Rural Samuel Juárez. Inicio no tempo 01:42:24.

Transcrición das declaracións de Samuel Juárez:
"O que se vai facer coa extinción da Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal e co seu persoal é que aquél persoal que ingresou a través de procedementos reglados, principio de mérito e capacidade, váiselle ofrecer un acomodo dentro doutros organismos e eso é o que se vai facer exactamente. Aquél persoal que non ingresou na Administración polos procedementos regulares, éses que non entraron por procedementos regulares evidentemente non van a seguir porque, señora Paz, eu quixera que fixese unha pequena reflexión comigo: si extinguimos entes para quedarnos con todo o gasto entón estariamos facendo un fraude aos cidadáns, evidentemente. Eso é evidente. Polo tanto nós non vamos a facer fraude aos cidadáns e nós vamos a facer, de verdad, un exercicio de adelgazamento da Administración que pensamos que fai moita falta."

Nota: Este vídeo atópase nun servidor do Parlamento e polo tanto a vixencia do enlace dependerá da web do Parlamento.
.
.

2010/10/28

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 25 DE OUTUBRO DE 2010

 .
.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 25 DE OUTUBRO DE 2010
ACTA 13/2010
ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Carolina Sevilla Carbón

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Duran
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 25 de outubro de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise do Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. Debate e aprobación, se procede, de medidas a tomar.
Punto terceiro.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
O Presidente expón a nova situación coa presentación do Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas aprobado polo Consello da Xunta de 19 de outubro como Lei de acompañamento do Proxecto de Orzamentos 2011. Indica que na web do Parlamento aínda non está publicado o calendario de debate dos orzamentos 2011.

CCOO propón solicitar unha reunión co Conselleiro Delegado e o Director Xerente para pedirlle explicacións sobre o novo Proxecto de Lei.

CIG propón solicitar unha comparecencia pública do Conselleiro Delegado e o Director Xerente ante todos os traballadores para explicar o alcance e consecuencias da aplicación da nova Lei nos traballadores de SODECO e atender ás posibles dúbidas que se lle formulen.

Tras debater as propostas acórdase por unanimidade solicitar por escrito ao Conselleiro Delegado a comparecencia ante os traballadores de SODECO.
Dominique Aller indica que UGT recomendoulle presentar como Comité de empresa ante os grupos parlamentarios as demandas dos traballadores de SODECO en relación ao novo Proxecto de Lei.

Acórdase por unanimidade constituír unha comisión de traballo para presentar aos grupos parlamentarios a problemática dos traballadores temporais e indefinidos non fixos debido a que na redacción do novo Proxecto de Lei non queda clara a súa opción de integración nas entidades de destino.

Acórdase por unanimidade que a comisión estea formada polos membros do comité de empresa Manuel Jorge Dorrego (CIG), Dominique Aller (UGT) e María Dolores Rodríguez (CCOO) e tamén propoñer a asistencia dalgún membro do colectivo de indefinidos non fixos.

Punto terceiro:
Dominique Aller propón preguntar ao Conselleiro Delegado se os traballadores con contratos temporais manterán o seu contrato na entidade de destino en base ao parágrafo quinto da alínea Un do Artigo 16 do Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. Acéptase por unanimidade a proposta.

Gonzalo González propón preguntar tamén ao Conselleiro Delegado se en base ao mesmo parágrafo os traballadores indefinidos non fixos manterán os seus contratos na entidade de destino. Acéptase por unanimidade a proposta.

Dominique Aller propón solicitar ao Conselleiro Delegado unha actualización da RPT na que figuren todos os traballadores de SODECO incluídos os contratados por obra e servizo. Tras debater a proposta acórdase por unanimidade solicitar unha relación de persoal na que figuren todos os traballadores de SODECO indicando para cada un o código e a denominación do posto que ocupa, o nome do traballador e o tipo de contrato.

Dáse por finalizada a sesión ás 14:00h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

2010/10/25

DEBATE DOS ORZAMENTOS 2011

.
.
Calendario de tramitación do proxecto de lei de Orzamentos Xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2011

OUTUBRO 2010


MÉRCORES 20
Cualificación, admisión a trámite e asignación a Comisión: Mesa-Xunta de Portavoces.

XOVES 21
Publicación BOPG.

SABADO 23
10:30 Comparecencia na comisión 3ª da Conselleira de Facenda e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.

LUNS 25
10:00 Comparecencia na comisión 3ª do Secretario xeral da Presidencia.
16:30 Comparecencia na comisión 3ª do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.

XOVES 28
11:00 Comparecencia na comisión 3ª do Conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.
16:30 Comparecencia na comisión 3ª do Conselleiro de Medio Rural e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.

VENRES 29
10:00 Comparecencia na comisión 3ª do Conselleiro de Economía e Industria e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.
16:30 Comparecencia na comisión 3ª da Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.

NOVEMBRO 2010

MARTES 2
10:00 Comparecencia na comisión 3ª do Conselleiro de Cultura e Turismo e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.
16:30 Comparecencia na comisión 3ª da Conselleira do Mar e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.

MÉRCORES 3
10:00 Comparecencia na comisión 3ª da Conselleira de Traballo e Benestar e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.
16:30 Comparecencia na comisión 3ª da Conselleira de Sanidade e responsables dos organismos e entes dependentes da Consellería.

XOVES 4
10:00 Comparecencia na comisión 3ª do Conselleiro maior do Consello de Contas.
16:30 Comparecencia na comisión 3ª do Director xeral da CRTVG.

VENRES 5
10:00 Comparecencia na comisión 3ª do Presidente do Consello da Cultura Galega.
11:00 Comparecencia na comisión 3ª do Presidente do Consello Económico e Social.
12:00 Comparecencia na comisión 3ª da Presidenta do Consello Consultivo de Galicia.

LUNS 8
10:00 Comparecencia na comisión 3ª do Presidente da Deputación provincial da Coruña.
11:10 Comparecencia na comisión 3ª do Presidente da Deputación provincial de Lugo.
12:20 Comparecencia na comisión 3ª do Presidente da Deputación provincial de Ourense.
13:30 Comparecencia na comisión 3ª do Presidente da Deputación provincial de Pontevedra.

MARTES 9
Remate prazo emendas.

VENRES 12
Mesa da Comisión: cualificación emendas á totalidade.

LUNS 15
Publicación emendas á totalidade.

MARTES 16
Mesa-Xunta de Portavoces (orde do día Pleno: debate totalidade)

XOVES 18
Remate prazo prórroga emendas parciais

LUNS 22
Mesa Comisión: cualificación emendas parciais.

MARTES 23
Publicación emendas parciais BOPG.
9:30 Mesa da Comisión e convocatoria da Comisión: designación Ponencia. Debate de totalidade

XOVES 25
Comisión: designación da Ponencia.

MARTES 30
Ponencia.

DECEMBRO 2010

XOVES 2
Mesa da Comisión e convocatoria da Comisión.

MARTES 7
Publicación do informe da Ponencia BOPG.

VENRES 10
Ditame da Comisión.

DOMINGO 12
Mantemento de emendas.

LUNS 13
Publicación do Ditame BOPG.
Mesa-Xunta de Portavoces.

MARTES 21
Pleno.
.
.

NOTA INFORMATIVA COMITÉ DE EMPRESA 25 DE OUTUBRO DE 2010

 .
  Estimad@s compañeir@s,

  O texto da nota sería o seguinte:

  Envíovos como Secretario a seguinte información do Comité de Empresa:

  No día de hoxe tomáronse por unanimidade os seguintes acordos:

1.       Solicitar unha comparecencia pública ante os/as traballadores/as do Conselleiro Delegado e o Director Xerente para explicar o alcance e consecuencias do Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas aprobado no Consello da Xunta do 19 de outubro en relación aos traballadores/as de SODECO.
2.       Constituír unha Comisión de Traballo que se dirixirá aos grupos parlamentarios galegos para expoñerlles a problemática dos traballadores/as con contratos temporais e indefinidos non fixos, dado que na redacción do Proxecto de Lei non queda suficientemente clara a súa opción de integración nas entidades de destino.
3.       Preguntar ao Conselleiro Delegado se os traballadores/as con contratos temporais manterán os seus contratos nas entidades de destino en base ao párrafo quinto da alínea Un do Artigo 16 do Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas.
4.       Preguntar ao Conselleiro Delegado se os traballadores/as con contratos indefinidos sen cobertura definitiva do posto manterán os seus contratos nas entidades de destino en base ao párrafo quinto da alínea Un do Artigo 16 do Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas.
5.       Solicitar ao Conselleiro Delegado unha relación de persoal de SODECO con contratos indefinidos e temporais na que figure o código e a denominación do posto, o nome do traballador/a ocupante do posto e o tipo de contrato.

  Nota sobre o acordo dous:  O Comité de Empresa designou a Xurxo Dorrego (CIG), Dominique Aller (UGT e colectivo temporais) e María Dolores Rodríguez (CCOO) como integrantes desta Comisión. Dado que sería interesante que un traballador/a do colectivo de contratados indefinidos non fixos estivese presente na comisión, o Comité ofrece a participación na mesma de calquer/a traballador/a deste colectivo que así o desexe, dado que a representante no Comité Ana Isabel Paz (integrante deste colectivo) atópase en período vacacional. Propostas de voluntarios/as ata mañá martes ás 20:00h.
 
  Agardo a vosa resposta para publicar a nota hoxe mesmo.

  Un saúdo,
.

RETRIBUCIÓNS 2010 COMPARATIVA ANTES E DESPOIS DO DECRETAZO_CIG AUTONÓMICA

"LA ESTABILIDAD DEL FUNCIONARIO EN EL EMPLEO NO SIGNIFICA NO MOVERSE DE LA SILLA" MARTA FERNÁNDEZ CURRÁS

.

Marta Fernández Currás - Conselleira de Facenda

"La estabilidad del funcionario en el empleo no significa no moverse de la silla"

"Lo que resulte de la reorganización de la Xunta, sino un ERE, será algo parecido"

X. A. TABOADA - SANTIAGO Se declara aliviada tras elaborar el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2011 y dar prácticamente por cerrada la fusión de las cajas. Ahora, su próximo reto es el adelgazamiento de la Administración para adecuarla al escenario de severas restricciones presupuestarias.

 • -El reajuste es de 1.177 millones de euros, pero pueden ser 243 millones más debido al Fondo de Cooperación, porque el Gobierno insiste en que no se liquidará esta cantidad hasta 2013. ¿No resulta arriesgado contar con ellos?

-Yo diría que la sorpresa sería que no vinieran esos fondos. Los ingresos son los previsibles y esos 243 millones tienen un fundamento, se derivan del cumplimiento de un contrato. El Estado no puede ahora interpretar unilateralmente ese acuerdo con las comunidades autónomas. Ese dinero es absolutamente imprescindible para mantener los servicios públicos fundamentales.

 • -La Xunta prepara una reestructuración de la Administración basada en la movilidad voluntaria de los funcionarios. ¿Y si no da resultados?

-Yo voy por mi decimotercer destino administrativo. Se negoció con los sindicatos y nos trasladaron que esta reorganización es posible llevarla de forma voluntaria. Hasta donde yo sé, la estabilidad del funcionario en el empleo no significa no moverse de la silla. Y además de la reorganización necesaria de la Administración, a veces el propio desarrollo tecnológico impone los cambios. ¿Podemos trasladar a los ciudadanos que cada vez que haya que mover una escalera, tengamos que contratar a alguien? Pues no. Sé que hay mucha gente deseando cambiar, pero hay que motivarla y darle una formación específica, porque nadie quiere estar ocho horas en su sitio sin hacer nada.

 • -Salvo casos imprescindibles, no habrá renovación de contratos temporales. ¿Puede cuantificar de cuántos trabajadores estamos hablando?

-Pues no. La línea general es de contención absoluta de la plantilla y sólo prevemos contratar interinos por un máximo de dos años y para ejecutar fondos estructurales, que además financian esos contratos. Y fuera de eso, fiamos todo a la reasignación de efectivos. Porque la rebaja del 4,75% del gasto de personal incluye una ajuste salarial y de cantidad.

 • -¿Cuántos trabajadores menos habrá en la Xunta al concluir 2011?

-Iremos descendiendo, pero con conseguir el objetivo de no incrementar, ya estamos haciendo mucho. Pero creo que sí, que iremos descendiendo porque hay que contar con las jubilaciones, porque ésta es una plantilla más envejecida de lo que creía.

 • -Seaga ha presentado un ERE. ¿Habrá alguno más por parte de otra empresa o sociedad pública?

-Bueno, lo que resulte de la reorganización de la administración, sino es un ERE, será algo parecido, porque de entrada, los que tengamos obligación de mantener, los mantendremos asignados a los servicios que procedan, y las contrataciones temporales pues serán rescindidas. El camino es ése y la filosofía es adelgazar.

 • -El martes decía que Galicia enfila la senda del crecimiento, pero el caso es que aunque levemente, se seguirá destruyendo empleo. ¿Cuándo cree que se volverá generar empleo neto?

-Bueno, hay un consenso de que por debajo de un crecimiento del 1,5% o el 2% del PIB es difícil generar empleo. Galicia llegará en 2011 al 1% del PIB y estoy esperanzada. No sé si decir si en el año 2012… De momento con las previsiones plurianuales que tenemos nos parece que tendremos un crecimiento del PIB que lo podría sostener.

 • -Hasta ahora, las previsiones apuntadas desde el Gobierno gallego señalaban 2012 y 2013 como años en los que se repetirá el mismo nivel de gasto. ¿Será así realmente?

-Claro, porque tenemos que devolver al año 500 millones de euros al Estado. Evidentemente esperamos un crecimiento presupuestario, pero la capacidad de gasto de la Xunta va a sufrir por estar muy limitada por la devolución de la deuda. Por mucho que crezcamos y nos recuperemos, seguiremos teniendo esa losa.

 • -La Xunta espera que la empresa privada ejecute y adelante 300 millones de euros en inversión, pero ¿está el sistema financiero en condiciones de apoyar estas operaciones?

-Creo que sí, que encontraremos financiación para esos proyectos.

 • -Ahora mismo ya están comprometidos 1.000 millones de euros hasta el año 2038, que hay que devolver a la empresa privada. ¿Dónde está el límite?

-El escenario que creemos coherente es que el sector privado ejecute inversiones por 2.000 millones hasta el año 2014. Más allá de ahí no hablo. Pero cada proyecto es estudiado en sus efectos presentes y futuros y a partir de ahora tendrá que ser aprobado con un informe de la Consellería de Facenda y el visto bueno del grupo INE, Banco de España e Intervención General del Estado, con criterios muy restrictivos.

 • -Las transferencias de capital se reducen un tercio, y éste es un capítulo fundamental para la estructura productiva de la comunidad.

-El papel de la Xunta es muy diferente de si se trata de la prestación de servicios o de otras políticas. Tendremos que revisar algunas de las ayudas que estábamos concediendo y que no siempre son del todo eficientes, porque en época de crecimiento parece que todo el mundo se acostumbra a recibir subvenciones y muchas veces esas subvenciones no son más que distorsionadoras de la competencia o se dedican a proyectos que por sí mismos no son rentables. Esta lluvia fina no continuará. Tenemos que buscar otra fórmula de hacer política y, sobre todo, dar unas directrices claras y unos mensajes de confianza lo suficientemente precisos para el auténtico motor de la inversión, que no va a ser la Xunta, porque no puede sustituir al sector privado.

 • -¿Y para el resto de subvenciones, que se conceden a millares, qué?

-Supongo que irán muy mal.

 • -¿Hay alguna otra fórmula de financiación prevista para la TVG distinta a la presupuestaria? ¿Una privatización parcial?

-No, no me consta que haya intención alguna de privatizarla.

 • -¿Qué conselleiro se mostró más combativo para elaborar los presupuestos?

-Antes de ser conselleira daba clases y he hecho un ejercicio de pedagogía presupuestaria y se han ido convenciendo. Era difícil trasladar esta rebaja y algunos conselleiros, unos con menos experiencia que otros, usaban el estilo de negociación propio de un presupuesto que se incrementa.

 • -Se le ve ahora más aliviada, tras aprobar los presupuestos y la fusión de las cajas.

-Pues sí. Ya era hora

 • -Por cierto, ¿qué le pareció el intento de José Luis Méndez de querer entrar a última hora en el consejo de administración de la nueva caja?

-A mí no me consta ese intento de entrar y mucho menos por la puerta de atrás. La última vez que hablé con él, vino a despedirse y decirme que había decidido jubilarse.

.

2010/10/21

NOTA INFORMATIVA COMITÉ DE EMPRESA 21 DE OUTUBRO DE 2010

Estimad@s compañeir@s,

  Envíovos como Secretario a seguinte información do Comité de Empresa:

 O pasado venres 15 informabamos da entrega que se nos fixera do borrador de Anteproxecto de Lei e da solicitude de alegacións por parte da Dirección. Pedímosvos o aporte de alegacións ou comentarios ata este venres 22.

  A día de hoxe o escenario cambiou radicalmente. Este martes 19 foron presentados os orzamentos 2011 que inclúen como Lei de Acompañamento a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, que no seu artigo 16, regula a disolución de SODECO.

  Podedes ver esta Lei no seguinte enlace:


  Non haberá pois, outro proxecto de lei relativa ao borrador de anteproxecto presentado o venres 15. A Lei como tal está xa en proceso de trámite parlamentario, polo que non se contemplan xa posibles alegacións persoais ou sindicais. Nesta situación tan só queda a vía parlamentaria con posibles emendas ao proxecto de lei, que terán que facer os grupos parlamentarios.

  O vindeiro luns 25 o Comité de Empresa reunirase para debater os pasos a seguir, polo que podedes enviar cantas suxestións, comentarios ou aportacións querades facer, pero xa non alegacións como tal. Amplíase o prazo para isto ata o luns 25 ás 12:00.

  Un saúdo,
.

2010/10/20

LEI DE ORZAMENTOS 2011. TITULO II MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

._
.
____________________________________________

ORZAMENTOS 2011 Xunta de Galicia

____________________________________________
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
___________________________________________

Orzamentos 2011 SODECO 
___________________________________________ 


2010/10/19

A XUNTA APROBA, CO AVAL DO CSI-F E UGT, A MOBILIDADE FORZOSA E O LDdïsmo NA FUNCIÓN PÚBLICA GALEGA

.
FONTE: CIG-Autonómica 
Entre as modificacións mantense a mobilidade forzosa a través da adscrición de postos de traballo a chiringuitos e o nomeamento a dedo de máis de 300 xefaturas de servizo.
Na Comisión de Persoal da Administración Autonómica celebrada o 18/10/2010 aprobouse un Anteproxecto de Lei de Orzamentos que mantén varias modificacións polémicas e regresivas dos dereitos do persoal da Xunta consagrados na Lei de Función Pública de Galicia.
A CIG-Autonómica entende que estas modificacións están destinadas a deseñar unha Administración Pública ao servizo de intereses políticos que supón unha degradación da Función Pública galega e un atentado contra os dereitos do persoal funcionario da Xunta de Galicia. A modificación da Lei de Función Pública, co visto bo de CSI-F e UGT, deixa os nosos dereitos en mans de decisións políticas. A saber: 1) o dereito a inamobilidade e 2) a carreira profesional. Tal e como está a modificación, a Xunta segue tendo a posibilidade de ningunear os efectos dos concursos de traslados e mover forzosamente unidades enteiras a outros órganos ou incluso entidades da administración paralela. Por outra banda, os postos de xefatura de servizo recuperan definitivamente o seu método de provisión por LD, un sistema  reaccionario, que non garante os principios de mérito e capacidade, limitando así a carreira administrativa para quen non ten padriño ou madriña.

MOBILIDADE FORZOSA
Despois dunha semana onde a Xunta pretendeu escenificar unha falsa negociación, acceden a modificar a redacción do artigo onde se contemplaba a mobilidade forzosa. Compre dicir que a Xunta nunca facilitou unha relación de unidades deficitarias de persoal nin un estudo que avalase as súas afirmacións.
Nun primeiro momento se contemplaba a mobilidade forzosa da persoa a outros postos e localidades coa posibilidade de voltar ao posto de orixe. A modificación aprobada hoxe contempla a posibilidade de que a Xunta non só mova á persoa funcionaria senón tamén o seu posto co cal o cambio sería permanente e non habería retorno.
Esta facultade comprende a posibilidade de adscribir postos de traballo das diferentes consellarías, delegacións e localidades a outras distintas e incluso o poder adscribir o posto de traballo a Axencias e entidades da Administración Paralela, dos chiringuitos.

XEFES/AS DE SERVIZO NOMEADOS A DEDO
Durante o actual mandato do Partido Popular, a Administración seguiu a manter que existiría un concurso específico para optar ás Xefaturas de Servizo por parte do persoal funcionario dos grupos A1 e A2, tal e como marcaba o Acordo asinado entre a Administración do anterior goberno e as organizacións sindicais.
Este acordo e a súa execución rematarían coa discrecionalidade no nomeamento destes postos, dando a oportunidade a todo o persoal funcionario que cumprisen os requisitos de poder optar a eles. O froito deste acordo sería unha Administración máis democrática onde primarían os méritos técnicos sobre a afinidade política gañando a Administración en calidade e eficacia.
Despois de manter a mentira durante ano e medio a Xunta opta por voltar aos tempos escuros da Era Fraga e apostar outra vez pola afinidade política para conceder eses postos que son de carácter eminentemente técnico. Un fraude para toda a poboación galega en xeral e para o persoal da Xunta en particular.
Ademais, esta modificación non abre só as Xefaturas de Servizo á libre designación senón que contempla a posibilidade de facelo con outros postos de nivel inferior.

En definitiva, esta reforma parte dunha imposición que non foi negociada realmente e ten un significado político claro, controlar politicamente a estrutura técnica superior dos departamentos nomeando a persoas afíns ao Partido Popular e ter as mans libres para mover ás persoas funcionarias a onde se considere sen ningún atranco.
Dende a CIG-Autonómica consideramos gravísimo que dúas centrais sindicais se preguen a imposición de Feijoo, imposición que deteriora o emprego público, que politiza no sentido máis perverso da palabra a Administración galega, que sementa a arbitrariedade como criterio dos nomeamentos, e que pon en perigo a carreira profesional e a estabilidade das empregadas e empregados públicos.

Documentos relacionados:

Proposta achegada á Comisión de Persoal do 18/10/2010 (en vermello cambios respecto á proposta incial)
Proposta inicial. 11/10/2010.

FONTE: CIG-Autonómica

2010/10/13

COMUNICADO CIG. MODIFICACION DA LEI DE FUNCIÓN PUBLICA DE GALICIA

Comunicado URXENTE ante a proposta de modificación da Lei de Función Pública de Galicia. 
Anuncios - Anuncios importantes  
Escrito por Anxo Anta   
Martes, 12 Outubro 2010 13:41
A posibilidade de mandar en calquera momento a calquera recuncho do país ao persoal funcionario e a elección a dedo das xefaturas de servizo, son as medidas “estrela” da Xunta de Galicia para loitar contra a crise dende a Función Pública Galega.

O día 13 de outubro ás 13.00h nas portas da EGAP (onde se celebrará a Mesa Xeral) haberá unha concentración-protesta de delegadas/os CIG ás que convidamos a sumarse aos demáis sindicatos e a todas as persoas implicadas que poidan achegarse.

O luns 11 de outubro de 2010, a Dirección Xeral da Función Pública achegaba ás organizacións sindicais unha proposta de modificación da Lei da función pública, que se tratará durante só unha hora nunha xuntanza o mércores día 13, xunto coas RPT de dúas consellarías. Sen tempo material para a exposición pública, para o debate democrático do documento e cunha inaceptable falta de consideración ao conxunto das empregadas e empregados públicos galegos, a Administración galega pretende aprobar unha reforma reaccionaria da Lei de Función Pública pola porta de atrás. Está previsto aprobar estas moidificacións a través da Lei de acompañamento da Lei de orzamentos de 2011, entrando deste modo en vigor o 1 de xaneiro.

Entre a batería de modificacións propostas, destacan dúas en particular polo seu carácter reaccionario e polo inmenso prexuízo que supoñen para a ordenación da Función Pública Galega:

Mobilidade forzosa “á carta” do persoal da Administración

No artigo 30 bis establécese a mobilidade forzosa do persoal da Administración, cuns criterios abertamente arbitrarios, "por necesidades do servizo ou funcionais". Deste xeito, o persoal funcionario poderá ser trasladado forzosamente de localidade e incluso a calquera dos tantos entes da administración paralela que se prevén crear nun futuro próximo (as axencias, por exemplo). No texto proposto, para estes traslados, non se garanten nin a identidade de retribucións nin as condicións esenciais de traballo do persoal.

A proposta da Administración son dous sistemas de traslado forzoso: un sistema ordinario, a través de comisión de servizos forzosa por un período de até nove meses, e un sistema extraordinario, a través da modificación na RPT da adscrición do posto de traballo.
As Xefaturas de Servizo serán de libre designación
No artigo 30 reintrodúcese o sistema de libre designación para os postos de nivel 28 (Xefaturas de Servizo), eliminando a forma de provisión por concurso que fora aprobada por unanimidade no parlamento galego na lexislatura anterior. Deste xeito, péchase desde arriba a posibilidade de promoción profesional a través de méritos obxectivables e substitúese pola designación política dos responsables das unidades. Introdúcese ademais neste artigo 30 o concepto indeterminado de "dipoñibilidade horaria" para todos os postos de libre designación.

Por outra banda, recoñécese a integración na Xunta do persoal de libre designación que veña doutras administracións, feito este que permite que o “dedo máxico” cree unha Administración aínda máis politizada.

Desde a CIG-Autonómica rexeitamos calquera reforma que afecta a máis de 21.000 traballadores que se realice sen debate previo. En canto ao fondo do asunto, non podemos quedar parados ante unha proposta que, coa excusa da crise económica, por un lado precariza a figura do empregado público, e polo outro consolida a discrecionalidade política (e non os criterios obxectivos) como ferramenta para dirixir o funcionamento da administración.
Polo noso posto de traballo, polo noso dereito á mobilidade voluntaria: deféndete, mobilízate!

REFORMAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. LA VOZ DE GALICIA 13/10/2010

Reformas en la función pública 

La mayoría del personal que traslade la Xunta será de los entes autónomos

La reforma prevé indemnizaciones para los casos de cambios forzosos que impliquen mudanzas de residencia
Solo la extinción de las 34 fundaciones comarcales obligará a reubicar antes de fin de año a más de 100 funcionarios


Los ajustes que el Gobierno de Feijoo introducirá de forma inminente en la legislación autonómica del empleo público, para agilizar el traslado de funcionarios y cubrir puestos sin seguir engordando la copiosa nómina de la Administración, afectarán a casi todos los departamentos de la Xunta, pero tendrán más incidencia en los chiringuitos. La extinción de las 34 fundaciones comarcales, prevista en el plan que el Ejecutivo aprobó en abril para reducir en una primera fase hasta 48 entes autónomos, obligará a recolocar antes de fin de año a más de 100 empleados.

Ese personal, adscrito a Medio Rural, representa el colectivo en el que tendrá más impacto esa movilidad que la Xunta presenta como de carácter voluntario, pero que puede derivar en traslados forzosos e incluso cambios de residencia. Así, el texto de reforma que Función Pública presentó el lunes a los sindicatos prevé que, si bien los traslados por «comisión de servizos forzosa» serán por un plazo no superior a nueve meses, también puede haber casos excepcionales que requieran la modificación de la adscripción de los puestos de trabajo. Esos cambios deberán ser aprobados por el Consello de la Xunta, después de recabar los informes correspondientes de Función Pública y de Facenda. En todo caso, los desplazamientos de los empleados que vayan más allá del cambio de departamento y que obliguen a mudar su localidad de residencia llevarán parejo el derecho a las indemnizaciones que estipula la ley para traslados forzosos. Lo que hace el Gobierno de Feijoo en ese sentido es adaptar el marco autonómico de la función pública al Estatuto Básico del Empleado Público.
En función de las necesidades

Aunque admite que las medidas con las que flexibilizará la movilidad de los funcionarios tendrán mayor repercusión sobre la Administración paralela, la Xunta sostiene que carece de estimaciones sobre el número de empleados que podrían entrar en los traslados. Asegura que dependerá de las necesidades, una vez que se estudie qué departamentos pueden carecer de personal y cuáles están sobredimensionados.

La corrección de esos casos de duplicidad entre organismos llevó al Ejecutivo a diseñar la estrategia con la que prevé el cierre o la refundición de 48 entes y sociedades públicas de los 146 de la Administración paralela. De esos 48 chiringuitos, 42 serán suprimidos. Además de las 34 fundaciones comarcales, cuya desaparición se resolverá con la aprobación de las leyes de Orzamentos y de medidas urgentes para la ordenación del territorio y del litoral, los seis entes restantes ya adoptaron acuerdos de extinción. Son las fundaciones para a Sociedade do Coñecemento, Galicia Emigración, Milenio, Galega para a Prevención de Riscos Laborais y Centro Superior Cinexético e Piscícola, y la Axencia Humanitaria.

Además de las reformas orientadas a facilitar los traslados, que la Xunta ha incorporado al borrador de la Lei de Orzamentos, la de mayor calado político es la que revierte la modificación que realizó el bipartito para que los jefes de servicio fueran nombrados por concurso y no a dedo, un cambio que nunca llegó a aplicar. Con esta medida, el Gobierno de Feijoo podrá designar con criterios políticos a unos 200 cargos más.

2010/10/08

CIG SODECO INFORMA 8 DE OUTUBRO DE 2010. XUÍZO CONFLITO COLECTIVO

 .
.
Estimad@s compañeir@s,

  Este mércores 6 de outubro celebrouse no TSXG o xuízo polo conflito colectivo. Exposto polo avogado da CIG e adheridos plenamente á demanda os sindicatos UGT e CCOO, quedou visto para sentenza. Agardaremos ao fallo para ver se o tribunal se quedará no aspecto formal ou ben entrará xa no fondo da demanda, que non é outro que a procedencia ou non da redución do 5% nas nóminas dos empregados das sociedades públicas mercantís. Como fomos os primeiros de Galicia en presentar esta demanda, se o tribunal entrase no fondo da cuestión sentaría xurisprudencia para os casos que veñen detrás, como TURGALICIA, Xacobeo, SEAGA, Televisión de Galicia..., en caso contrario quedariamos á cola tras de todos eles.

  Onte xoves 7, o Director Xerente informou ao Comité de Empresa sobre o borrador do anteproxecto de lei que xa dispoñen as Fundacións Comarcais, indicando que non o pode entregar polo de agora porque non dispón del, e que as Fundacións o teñen porque non se lle enviara oficialmente a todas, así como que o texto difire lixeiramente do publicado na web de Medio Rural este verán. Comprometeuse a entregalo en canto dispoña del.

  Estamos á vosa disposición, un saúdo,
.
.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 7 DE OUTUBRO DE 2010

.
.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 7 DE OUTUBRO DE 2010
ACTA 12/2010


ASISTENTES:

Pola CIG:
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Ana Isabel Paz Villar

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Durán
María Elena Bernárdez López

En Santiago de Compostela, sendo as 12:30 horas do día 7 de outubro de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise do estado do anteproxecto de lei. Debate e aprobación, se procede, de medidas a tomar.
Punto terceiro.- Análise do estado dos cursos de formación
Punto cuarto.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
En ausencia do Presidente modera a sesión o Secretario, que fai lectura da acta da reunión anterior. Unha vez lida, os membros de UGT fan constar o desacordo coa súa redacción entregando neste acto escrito razoado que se xunta a esta acta e manifestando a súa decisión de non asinar a acta. Por non existir maioría suficiente se declara a acta anterior non aprobada.

Punto segundo:
O Secretario indica que o tratarse este punto dunha continuidade do punto segundo da acta anterior, se declara anulado.

Punto terceiro:
O Secretario indica que o tratarse este punto dunha continuidade do punto terceiro da acta anterior, se declara anulado.

Punto cuarto:
O Secretario informa que no día de onte 6 de outubro celebrouse no TSXG o xuízo polo conflito colectivo presentado contra a empresa, ao que os sindicatos UGT e CCOO se adheriron plenamente á demanda. Quedou visto para sentenza e quedamos agardando o fallo.

Dominique Aller pregunta se o texto do borrador chegado a Gonzalo González foi transmitido ás Fundacións Comarcais de xeito oficial, e no caso de ser así, propón solicitalo oficialmente á Dirección. Gonzalo González explica que o Director Xerente xa lle confirmara que as Fundacións Comarcais recibiran ese borrador oficialmente. Dominique Aller insiste en que sexan as Fundacións Comarcais quen confirmen se llo entregaron a eles oficialmente e solicita que sexa Gonzalo González quen faga esa xestión. Gonzalo González resposta que el non é quen para pedir iso ás Fundacións Comarcais.

Elena Bernárdez propón solicitar verbalmente unha reunión co Director Xerente para preguntarlle sobre o estado actual do anteproxecto de lei. Acórdase que o Secretario solicite cita para falar co Director Xerente.

Dáse por finalizada a sesión ás 13:30h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.
.
.

2010/10/04

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 30 DE SETEMBRO DE 2010

 .
.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 30 DE SETEMBRO DE 2010
ACTA 11/2010

NON APROBADA

ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Ana Isabel Paz Villar

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Durán
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 23 de setembro de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise do estado do anteproxecto de lei
Punto terceiro.- Análise do estado dos cursos de formación
Punto cuarto.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
O Secretario repasa a situación do anteproxecto de lei indicando que en data 10 de xuño de 2010 a dirección da empresa solicita do comité de empresa informe sobre o borrador do anteproxecto de lei. O 15 de xuño o comité envía solicitude ao Conselleiro Delegado para que aclare certas dúbidas sobre o texto, petición que non foi atendida. Finalmente, o 23 de xuño o Comité entrega a empresa un informe desfavorable xunto cun texto de alegacións e solicitudes de modificación. Desde esa data non houbo ningunha outra
comunicación oficial por parte da empresa.

Gonzalo González indica que en data 12 de xullo CIG comunica aos traballadores a existencia dun novo borrador de texto publicado na web oficial da Consellería de Medio Rural, distinto do inicialmente presentado. UGT e CCOO decláranse coñecedores dese novo borrador de anteproxecto.

Gonzalo González informa que foi avisado de que as Fundacións Comarcais recibiran nas últimas semanas un borrador do anteproxecto. UGT e CCOO declaran non ter información disto. Para confirmalo indica que foi falar co Director Xerente como membro do comité de empresa, como un máis do comité de empresa e non como secretario do mesmo e informa que o Director Xerente indicou que as Fundacións Comarcais recibiron oficialmente o borrador do anteproxecto porque anteriormente non todas o recibiran, pero que este borrador é o mesmo que o que estivo publicado na web de Medio Rural. O Director Xerente tamén indicou que se lle enviará oficialmente ao Comité pero non sabe cando.

CIG indica que dispón do suposto texto enviado ás Fundacións e o ofrece a UGT e CCOO por se o queren coñecer. Inma Serantes indica que non lles interesa se é o mesmo que se publicou na web de Medio Rural. CIG indica que non é exactamente o mesmo texto, polo que UGT e CCOO declaran o seu interese en coñecelo, ante o que CIG pon a disposición de todo o Comité este novo borrador, remarcando a súa non oficialidade.

Inma Serantes expón que non lle pareceu ben que Gonzalo González fose falar co Director Xerente como membro do Comité de Empresa sen antes comunicalo aos demais membros do Comité. Gonzalo González explica que foi falar co Director Xerente como un membro máis do comité, como un traballador máis e para confirmar un rumor, non indo en ningún momento en representación do Comité.

Acórdase por unanimidade aprazar esta cuestión ata unha nova sesión do Comité que se convocará para o vindeiro 7 de outubro de 2010.

Punto terceiro:
M. Dolores Rodríguez fai entrega da documentación da proposta de formación que lle foi enviada por Recursos Humanos.

Analizada a proposta, acórdase solicitar máis información, para o que se designan como encargados a Gonzalo González, Inma Serantes e M. Dolores Rodríguez. Continuarase esta cuestión na vindeira sesión plenaria.

Punto cuarto:
Dominique Aller, M. Dolores Rodríguez e Gonzalo González indican que foron informados por Juan José Alonso da chegada á empresa da citación para o xuízo pola demanda en conflito colectivo, fixado para o vindeiro 6 de outubro de 2010 no TSXG.

O Secretario indica que o Comité de Empresa aínda non foi oficialmente citado.

Dominique Aller pregunta por que aparece como demandante CIG e por que aparecen como demandados os sindicatos UGT e CCOO. CIG indica que CIG aparece como demandante porque así o acordaron os tres servizos xurídicos dos sindicatos CIG, UGT e CCOO, como así se lles pediu tras o acordo da sesión plenaria do 23 de xullo de 2010. Por último CIG indica que preguntará á súa asesoría xurídica da razón de aparecer os sindicatos UGT e CCOO como demandados, pero que probablemente se trate dun formulismo xurídico, así como que a demanda foi coñecida polos tres sindicatos antes de ser presentada e que CCOO xa se adheriu plenamente a ela no acto de conciliación celebrado na Dirección Xeral de Relacións Laborais o pasado 5 de agosto, non así polo de agora UGT ao non presentarse ao acto a pesar de estar convocada.

Dáse por finalizada a sesión ás 14:00h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.