2009/12/28

NOTA INFORMATIVA COMITÉ DE EMPRESA 22 DE DECEMBRO DE 2009

O Comité de Empresa informa que o pasado 11 de decembro tivo lugar na sala de xuntas da Sociedade unha xuntanza coa Dirección da Empresa, cos seguintes asistentes:

Pola Dirección:
Severino Alvarez Monteserín, Director Xerente
Juan José Alonso Valente, Técnico Superior de Recursos Humanos

Polo Comité de Empresa:
Todos os membros do Pleno

En dita xuntanza o novo Director Xerente presentouse ante o Comité de Empresa e pediu que fose transmitido aos/ás traballadores/as da Sociedade o seguinte:

 • A súa chegada á Sociedade ven sen ánimo de menoscabar dereito algún dos traballadores.
 • Non é o mellor momento dada a situación conxuntural que vivimos e o presuposto da Sociedade é o que é.
 • Sobre o estado de desenvolvemento da Lei 12/2008: a Lei está aí e hai que cumprila pero sobre o seu desenvolvemento manifestou que non sabe nada.

Por outro lado, informamos que na reunión do Comité de Empresa do 16 de decembro acordouse por unanimidade insistir na solicitude de xuntanza co Conselleiro Delegado.

Comité de Empresa, 22 de decembro de 2009

2009/12/18

CONTACTO

S. A. DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA
Estrada de Noia Km 3 - A Barcia 
15896 Santiago de Compostela - A Coruña


cigsodeco@gmail.comDOCUMENTACIÓN

DISOLUCIÓN SODECO
XUNTADOG
BOE

SODECO

XERAL

  NOVAS

  XERAL

     NOTAS INFORMATIVAS CIG SODECO


     NOTAS INFORMATIVAS COMITÉ DE EMPRESA

     DOG


     ELECCIÓNS SODECO 2009

      FORMACIÓN E CURSOS

       ACTAS

       ACTAS 2009


       ACTAS 2010

        ACTAS 2011

        2009/12/17

        ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 16 DECEMBRO 2009


        ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 16 DECEMBRO 2009

        ASISTENTES:

        Pola CIG:
        Manuel Jorge Dorrego Taín
        Roberto Blanco Martínez
        Carolina Sevilla Carbón

        Por UGT:
        Dominique Aller González
        Inmaculada Serantes Durán
        María Elena Bernárdez López

        Por CCOO:
        María Dolores Rodríguez Campos

        En ausencia do Secretario Gonzalo González Bernárdez, actúa como tal nesta reunión o Presidente Manuel Jorge Dorrego Taín.

        En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 16 de decembro de 2009, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

        Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
        Punto segundo.- Lectura e aprobación, se procede, do novo Regulamento de Réxime Interno
        Punto terceiro.- Proposta de novo envío ao Conselleiro Delegado da solicitude do 23 de novembro. Debate e aprobación, se procede
        Punto cuarto.- Proposta de comunicación aos traballadores da mensaxe do Director Xerente do 11 de decembro. Debate e aprobación, se procede
        Punto quinto.- Achegas e preguntas


        Punto primeiro:
        Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

        Punto segundo:
        Foi lido e aprobado por unanimidade o Regulamento de Réxime Interno.

        Punto terceiro:
        Foi aprobada por unanimidade a proposta de enviarlle ao Conselleiro Delegado unha nova copia da solicitude de reunión do 23 de novembro. Asemade acordouse por unanimidade solicitar tamén do Director Xerente unha certificación dos acordos adoptados en materia de persoal no Consello de Administración do 1 de decembro de 2009.

        Punto cuarto:
        Foi aprobada por unanimidade a proposta de comunicación aos traballadores da mensaxe do Director Xerente do 11 de decembro de 2009. Acordouse encargar ao Secretario a redacción dun borrador para ser analizado por todos os membros do Comité de Empresa antes da súa publicación.

        Punto quinto:
        Non se formularon achegas e preguntas.

        Dáse por finalizada a sesión ás 13:30h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.
         
        Creative Commons License
        This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.