2009/12/28

NOTA INFORMATIVA COMITÉ DE EMPRESA 22 DE DECEMBRO DE 2009

O Comité de Empresa informa que o pasado 11 de decembro tivo lugar na sala de xuntas da Sociedade unha xuntanza coa Dirección da Empresa, cos seguintes asistentes:

Pola Dirección:
Severino Alvarez Monteserín, Director Xerente
Juan José Alonso Valente, Técnico Superior de Recursos Humanos

Polo Comité de Empresa:
Todos os membros do Pleno

En dita xuntanza o novo Director Xerente presentouse ante o Comité de Empresa e pediu que fose transmitido aos/ás traballadores/as da Sociedade o seguinte:

 • A súa chegada á Sociedade ven sen ánimo de menoscabar dereito algún dos traballadores.
 • Non é o mellor momento dada a situación conxuntural que vivimos e o presuposto da Sociedade é o que é.
 • Sobre o estado de desenvolvemento da Lei 12/2008: a Lei está aí e hai que cumprila pero sobre o seu desenvolvemento manifestou que non sabe nada.

Por outro lado, informamos que na reunión do Comité de Empresa do 16 de decembro acordouse por unanimidade insistir na solicitude de xuntanza co Conselleiro Delegado.

Comité de Empresa, 22 de decembro de 2009

2009/12/18

CONTACTO

S. A. DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA
Estrada de Noia Km 3 - A Barcia 
15896 Santiago de Compostela - A Coruña


cigsodeco@gmail.comDOCUMENTACIÓN

DISOLUCIÓN SODECO
XUNTADOG
BOE

SODECO

XERAL

  NOVAS

  XERAL

     NOTAS INFORMATIVAS CIG SODECO


     NOTAS INFORMATIVAS COMITÉ DE EMPRESA

     DOG


     ELECCIÓNS SODECO 2009

      FORMACIÓN E CURSOS

       ACTAS

       ACTAS 2009


       ACTAS 2010

        ACTAS 2011

        2009/12/17

        ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 16 DECEMBRO 2009


        ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 16 DECEMBRO 2009

        ASISTENTES:

        Pola CIG:
        Manuel Jorge Dorrego Taín
        Roberto Blanco Martínez
        Carolina Sevilla Carbón

        Por UGT:
        Dominique Aller González
        Inmaculada Serantes Durán
        María Elena Bernárdez López

        Por CCOO:
        María Dolores Rodríguez Campos

        En ausencia do Secretario Gonzalo González Bernárdez, actúa como tal nesta reunión o Presidente Manuel Jorge Dorrego Taín.

        En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 16 de decembro de 2009, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

        Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
        Punto segundo.- Lectura e aprobación, se procede, do novo Regulamento de Réxime Interno
        Punto terceiro.- Proposta de novo envío ao Conselleiro Delegado da solicitude do 23 de novembro. Debate e aprobación, se procede
        Punto cuarto.- Proposta de comunicación aos traballadores da mensaxe do Director Xerente do 11 de decembro. Debate e aprobación, se procede
        Punto quinto.- Achegas e preguntas


        Punto primeiro:
        Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

        Punto segundo:
        Foi lido e aprobado por unanimidade o Regulamento de Réxime Interno.

        Punto terceiro:
        Foi aprobada por unanimidade a proposta de enviarlle ao Conselleiro Delegado unha nova copia da solicitude de reunión do 23 de novembro. Asemade acordouse por unanimidade solicitar tamén do Director Xerente unha certificación dos acordos adoptados en materia de persoal no Consello de Administración do 1 de decembro de 2009.

        Punto cuarto:
        Foi aprobada por unanimidade a proposta de comunicación aos traballadores da mensaxe do Director Xerente do 11 de decembro de 2009. Acordouse encargar ao Secretario a redacción dun borrador para ser analizado por todos os membros do Comité de Empresa antes da súa publicación.

        Punto quinto:
        Non se formularon achegas e preguntas.

        Dáse por finalizada a sesión ás 13:30h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

        2009/11/20

        ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 18 NOV 2009


        ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
        DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO
        18 DE NOVEMBRO DE 2009

        ASISTENTES:

        Pola CIG:
        Manuel Jorge Dorrego Taín
        Gonzalo González Bernárdez
        Roberto Blanco Martínez
        Carolina Sevilla Carbón
        Ana Isabel Paz Villar

        Por UGT:
        Dominique Aller González
        Inmaculada Serantes Duran
        María Elena Bernárdez López

        Por CCOO:
        María Dolores Rodríguez Campos

        En Santiago de Compostela, sendo as 9:30 horas do día 18 de novembro de 2009, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

        Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
        Punto segundo.- Debate e aprobación, se procede, da modificación do Regulamento de Réxime Interno
        Punto terceiro.- Elección dos Delegados de Prevención
        Punto cuarto.- Debate e aprobación, se procede, da solicitude dunha reunión co Conselleiro Delegado e puntos a tratar nela
        Punto quinto.- Achegas e preguntas

        Punto primeiro:
        Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

        Punto segundo:
        As propostas de modificación presentadas por cada grupo foron as seguintes:

        CIG:
        Artigo 2. Proponse actualizar a redacción á composición actual do Comité.
        Artigo 3.5. Proponse modificar o número de membros da Comisión Permanente de dous a cinco.
        Artigo 8. Proponse engadir o texto: “Poderase reunir no mesmo día da convocatoria”.
        Artigo 9. Proponse que as reclamacións e propostas dos traballadores se podan presentar por escrito datado e asinado a calquera membro do Comité.

        UGT:
        Artigo 2. Proponse actualizar a redacción á composición actual do Comité.
        Artigo 3. Proponse eliminar a figura do Tesoureiro. Isto implica tamén eliminar o artigo 3.4 e o artigo 6.
        Artigo 3.1. Proponse que os delegados sindicais que pretendan asistir ao pleno o fagan previo aviso e se propón eliminar a referencia aos representantes doutros centros da Xunta de Galicia.
        Artigo 3.5. Proponse modificar o número de membros da Comisión Permanente de dous a cinco.
        Artigo 11. Proponse rebaixar a porcentaxe de traballadores para solicitar Asemblea do 33% ao 20%.
        Disposición Adicional cuarta. Proponse engadir o castelán como idioma oficial do Comité.

        CCOO:
        Artigo 2. Proponse actualizar a redacción á composición actual do Comité.
        Artigo 3.1. Proponse eliminar a referencia aos representantes doutros centros da Xunta de Galicia.
        Artigo 9. Proponse que as reclamacións e propostas dos traballadores se podan presentar por escrito a calquera membro do Comité.
        Disposición Adicional cuarta. Proponse engadir o castelán como idioma oficial do Comité.

        Debatido o Artigo 2 acordouse por unanimidade que a súa redacción quede do seguinte xeito: “O Comité de Empresa está composto por nove membros que, de conformidade cos resultados obtidos nas eleccións celebradas o martes 1 de outubro de 2007 e o mércores 28 de outubro de 2009, quedan distribuídos do seguinte xeito:
        • - Cinco membros en representación da CIG
        • - Tres membros en representación de UGT
        • - Un membro en representación de CCOO”

        Debatido o Artigo 3.1 acordouse por unanimidade que a súa redacción quede do seguinte xeito: “O Pleno, estará composto polo Presidente, o Secretario e o resto dos membros do Comité de Empresa. Así mesmo, poderán asistir previo aviso os delegados sindicais dos sindicatos nos termos previstos no artigo 10.3 da Lei Orgánica de Liberdade Sindical, con voz pero sen voto.”

        Debatida a proposta de eliminación da figura do Tesoureiro, acordouse por unanimidade proceder a dita eliminación, que polo tanto implica:
        • - No Artigo 3, suprimir O Tesoureiro como órgano do Comité de Empresa.
        • - Suprimir o Artigo 3.4.
        • - Suprimir o Artigo 6.

        Debatido o artigo 3.5 acordouse por unanimidade ampliar o número de membros da Comisión Permanente de dous a cinco.

        Debatido o Artigo 8 acordouse por unanimidade engadirlle o texto: “Poderase reunir no mesmo día da convocatoria”.

        Debatido o Artigo 9 acordouse por unanimidade que a redacción das últimas liñas quede do seguinte xeito: “... poderán poñelo en coñecemento do Comité de Empresa mediante un escrito datado e asinado e dirixido a calquera membro do Comité”.

        Debatido o Artigo 11, na proposta de UGT de rebaixar a porcentaxe de traballadores para solicitar Asemblea do 33% ao 20%, a CIG expuxo que este artigo é reprodución redundante do Estatuto dos Traballadores no seu Artigo 77.1 e que polo tanto non se debería modificar este punto. Aceptouse o argumento e se acordou por unanimidade non modificar o Artigo 11.

        Debatida a Disposición Adicional Cuarta acordouse por unanimidade que a súa redacción quede do seguinte xeito: “Cuarta.- Os idiomas oficiais do Comité de Empresa serán o galego e o castelán.”

        Facúltase ao Secretario para que redacte a nova versión do Regulamento de Réxime Interno para a súa sinatura e aprobación definitiva na seguinte sesión do Pleno.

        Punto terceiro:
        Presentáronse tres candidatos a Delegados de Prevención:
        Pola CIG: Gonzalo González Bernárdez, que xa viña ostentando este cargo.
        Por UGT: María Elena Bernárdez López.
        Por CCOO: María Dolores Rodríguez Campos.
        Non habendo máis candidatos acordouse por unanimidade que os tres presentados serán os designados polo Comité de Empresa como Delegados de Prevención e que formarán parte do Comité de Seguridade e Saúde.

        Comunicarase á Dirección da Empresa esta designación.

        Punto cuarto:
        As propostas de puntos a tratar na reunión co Conselleiro Delegado presentadas por cada grupo foron as seguintes:
        CIG:
        - Solicitar reunión de presentación do Comité de Empresa e a asistencia de todos os seus membros.
        - Preguntar polo estado de tramitación da Lei 12/2008.
        - Solicitar do Conselleiro Delegado unha presentación ante todos/as os/as traballadores/as. A título administrativo proponse solicitar do Director Xerente as seguintes cuestións:
        - Relación de altas e baixas de contratos na empresa nos últimos meses.
        - Actualización da última RPT publicada.
        - Relación de traballadores/as con flexibilidade horaria concedida por conciliación da vida laboral e familiar co horario solicitado e comunicación daquelas solicitudes presentadas nos últimos meses.
        - Relación de horas extraordinarias realizadas nos últimos meses.
        - Comunicación dos TCs.
        - Ratificar a concesión da sala de reunións do Comité de Empresa con especificación da súa preferencia de uso.
        - Designación do terceiro representante da empresa no Comité de Seguridade e Saúde.
        UGT:
        - Solicitar reunión de presentación do Comité de Empresa e a asistencia de todos os seus membros.
        - Preguntar polo estado de tramitación da Lei 12/2008.
        - Preguntar pola situación e futuro dos contratos por obra e servizo e transmitir a necesidade de creación de novas prazas.
        A título administrativo proponse solicitar do Director Xerente a relación dos convenios vixentes asinados pola empresa e que contan con contratos de obra ou servizo.
        CCOO:
        - Solicitar reunión de presentación do Comité de Empresa e a asistencia de todos os seus membros.
        - Preguntar polo estado de tramitación da Lei 12/2008.
        - Preguntar pola situación e futuro dos contratos por obra e servizo e transmitir a necesidade de creación de novas prazas.

        Debatidas as distintas propostas acordouse por unanimidade aprobar todas e cada unha delas. O Presidente será o encargado de facer as comunicacións ao Conselleiro Delegado e ao Director Xerente.

        Punto quinto:
        Non se formularon achegas e preguntas.

        Dáse por finalizada a sesión ás 11:30h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.        2009/11/13

        ACTA DE CONSTITUCIÓN DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA        ACTA DE CONSTITUCIÓN DO COMITÉ DE EMPRESA

        DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O
        DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

        En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 12 de novembro de 2009, reúnense, no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia as persoas que a continuación se citan:

        Pola CIG:
        Manuel Jorge Dorrego Taín
        Gonzalo González Bernárdez
        Roberto Blanco Martínez
        Carolina Sevilla Carbón
        Ana Isabel Paz Villar

        Por UGT:
        Dominique Aller González
        Inmaculada Serantes Duran
        María Elena Bernárdez López

        Por CCOO:
        María Dolores Rodríguez Campos

        A finalidade desta reunión é a de constituír o novo Comité de Empresa da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia tras as eleccións parciais celebradas para a elección de 7 representantes e segundo a seguinte orde do día:

        Punto primeiro.- Constitución do novo Comité de Empresa
        Punto segundo.- Elección de Presidente/a
        Punto terceiro.- Elección de Secretario/a
        Punto cuarto.- Rogos e preguntas

        Punto primeiro:
        Acórdase por unanimidade constituír o Comité de Empresa da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia cos nove representantes dos traballadores citados.

        Punto segundo:
        Preséntase como único candidato a Presidente o representante da CIG Manuel Jorge Dorrego Taín. Procédese á votación co resultado de 5 votos a favor (CIG) e 4 abstencións (UGT e CCOO). Ao obter a maioría absoluta na primeira votación queda elixido Manuel Jorge Dorrego Taín como Presidente.

        Punto terceiro:
        Preséntase como único candidato a Secretario o representante da CIG Gonzalo González Bernárdez. Procédese á votación co resultado de 5 votos a favor (CIG) e 4 abstencións (UGT e CCOO). Ao obter a maioría absoluta na primeira votación queda elixido Gonzalo González Bernárdez como Secretario.

        Punto cuarto:
        Non se formularon rogos e preguntas.        2009/10/30

        AGRADECEMENTOS

        Unha vez rematado o proceso electoral coa comunicación dos resultados á Delegación de Traballo xa temos a nova composición do Comité de Empresa, que será proximamente constituído.

        Celebramos a altísima porcentaxe de participación, do 93%, que dá idea da importancia que para todos ten a representación legal dos traballadores e que chega nesta ocasión coa boa nova dunha pluralidade de xeitos de ver e afrontar os problemas de todos. E a primeira vez que teremos no Comité tres representacións sindicais distintas e un número de membros de 9, e isto é sen dúbida moi positivo.

        Queremos resaltar o apoio outorgado á nosa lista, do 37%, e agradecer a todos aqueles que nos votastes o día 28 e que depositastes a vosa confianza en nos, que trataremos de respostar con traballo. Podedes estar seguros de que tentaremos non defraudarvos.

        Felicitamos desde aquí a todos os candidatos elixidos, de todas as listas, e desexámoslles moita sorte nesta nova etapa que se inicia.

        Agradecemos tamén especialmente ao Presidente da Mesa Electoral o seu excelente traballo neste cometido e os seus esforzos realizados, que nos constan, para facilitar o correcto desenvolvemento do proceso.

        Un saúdo,

        RESULTADO DAS ELECCIÓNS - SODECO 2009

        DATOS

        Electores 121

        Representantes 7

        Votantes 112

        • Votos a candidatura 99
        • Brancos 3
        • Nulos 10

        Abstención 9

        Participación 92.5 %        REPARTO

        CIG Votos 38 Elixidos 3
        UGT Votos 38 Elixidos 3
        CCOO Votos 23 Elixidos 1

        2009/10/29

        Nota Xunta: A XUNTA APROBARÁ DOUS PROXECTOS DE LEI PARA INCREMENTAR OS ESFORZOS DE FISCALIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN PARALELA

        A Xunta aprobará dous proxectos de lei para incrementar os esforzos de fiscalización da administración paralela

        Rueda avanza que o Goberno galego analiza polo miúdo 58 organismos para determinar se é precisa a súa eliminación ou modificación

        Santiago, 28 de outubro de 2009.- O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, avanzou hoxe na Cámara galega que a Xunta aprobará dous proxectos de lei para incrementar os esforzos de fiscalización e de seguimento da evolución dos organismos da coñecida como Administración paralela.

        Nunha resposta parlamentaria, Rueda anunciou unha Lei do Sector Público, co obxectivo de avaliar a creación de entes con personalidade xurídica propia e facer un seguimento da súa xestión e réxime financeiro. Así mesmo, o Goberno galego impulsará unha nova Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario para incluír nos orzamentos unha serie de fundacións e consorcios ata este momento non integradas.

        O titular de Presidencia considerou que é momento de impulsar unha reforma en positivo da Administración paralela, procurando maiores niveis de eficiencia e transparencia na súa xestión. O obxectivo é evitar a duplicidade de gastos e a tendencia a externalizar servizos cando poden ser realizados pola propia Administración autonómica.

        Con ese obxectivo o Goberno galego leva a cabo nestes momentos un proceso de avaliación do conxunto de organismos dependentes da Xunta, para adecuar esta rede de organismos ás necesidades reais da xestión pública. Na actualidade, hai 145 organismos fóra da estrutura administrativa da Xunta, entre organismos autónomos, entidades de dereito público, sociedades mercantís, fundacións, consorcios, axencias e outros órganos.

        Á vista dos resultados do inventario realizado, estase a aplicar un plan de avaliación para inspeccionar polo miúdo 58 destes organismos, de tal xeito que a finais de ano haberá unha proposta de racionalización que recolla cales deses organismos deben ser suprimidos, cales reducidos na súa estrutura, sobre cales procede a súa refundición e cales deben ser mantidos na súa anterior estrutura.

        Enaxenación de vehículos
        Por outra banda, e en resposta a outra pregunta parlamentaria, o conselleiro da Presidencia recordou que o proceso de alleamento de 23 vehículos de alta gama forma parte dun Plan global de restructuración do parque móbil, que permitirá un aforro dun 25% nos custes de funcionamento do parque.

        Alfonso Rueda destacou a transparencia do proceso de venda dos vehículos de alta gama e recordou que non son necesarios, dada a redución de altos cargos do Goberno. Por iso, fíxose unha permuta de tres dos vehículos por 12 vehículos adaptados para fins sociais e sacáronse outros 20 a subhasta, alleándose por este sistema outros tres vehículos.

        O titular de Presidencia deixou claro que a Xunta non malvenderá os 17 vehículos restantes e, nese sentido, avanzou que servirán para abaratar a compra de novos vehículos para o parque móbil, dentro dun programa de renovación da flota actual que busca a racionalización do parque móbil e un abaratamento dos custes, incrementando a eficacia e eficiencia do servizo.

        Data: 19:47 - 28/10/2009
        Áreas temáticas: Área de Administracions Publicas
        Fonte: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


        Noticia publicada na Web da Xunta de Galicia
        Publicación da iniciativa, BOPG núm. 66, do 03.09.2009

        2009/10/26

        NOTA FINAL DE CAMPAÑA

        Como ben sabedes o día 22 de outubro aparece unha nota anónima co título “Sobre a Asamblea de revogación”, nota que non asina ninguén, pero que no derradeiro parágrafo deixa moi claro quen a escribe e distribúe.

        A día de hoxe entendemos que tanto os promotores da recollida de sinaturas para convocar a asemblea de revogación como os propios candidatos das centrais sindicais UGT e CCOO comparten e pensan o que nela se di. Non sabemos polo de agora si o resto de asinantes tamén son da mesma opinión.

        Na nota arguméntanse as razóns polas que tanto promotores da revogación, candidatos de UGT e CCOO as eleccións sindicais do día 28 de outubro e as propias centrais sindicais (UGT e CCOO), deciden non levar a cabo a devandita asemblea.

        Como é posible que se poida afirmar isto, cando o día 14 de outubro de 2009 se envía via fax á Oficina Pública do Rexistro na Delegación Provincial da Consellería de Traballo e Benestar na Coruña a convocatoria de asemblea, para celebrar o día 26 de outubro de 2009 as 12:00 horas, acompañada dos nomes, apelidos, DNIs e sinaturas dos traballadores que convocan a asemblea?

        Como é posible tendo en conta quen asina a convocatoria de revogación que ninguén coñeza a resolución da inspección de traballo á que fan mención?

        Si, existe xa unha resolución. Pero non é de onte, non, o rexistro de saída do informe da inspección provincial de traballo e seguridade social na Coruña é do día 28 de setembro de 2009.

        Neste derradeiro día de campaña facemos un chamamento a tod@s para que reflexionemos sobre o verdadeiramente importante nestas datas, coñecer cal é a situación da S.A. e sobre todo o seu futuro é o dos traballadores. Animámosvos a todos aqueles asinantes ou non asinantes da solicitude de expulsión dos vosos compañeiros Xurxo e Gonzalo do Comité e que en realidade pensabades que estabades pedindo outra cousa que se nalgún momento vos sentichedes enganados, manipulados ou simplemente utilizados, a que confiedes o voso voto á nosa lista, á CIG.

        De todos nos vai depender ter uns representantes que si defendan os vosos dereitos, e para iso VOTADE A CANDIDATURA CIG o día 28 de outubro.

        Se queredes mais información estamos a vosa disposición e tamén podedes consultar o noso blog http://cigsodeco.blogspot.com/, ou a través do correo electrónico cigsodeco@gmail.com.

        Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2009

        2009/10/15

        PROGRAMA ELECCIÓNS SINDICAIS 2009 SODECO        PRESENTACIÓN        A CIG preséntase de novo ás eleccións ao Comité de Empresa da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia cunha sólida candidatura co criterio de dar cabida a traballadoras e traballadores que se sumen e participen na defensa dos intereses e dereitos do persoal da Sociedade.

        Levamos xa sete anos presentes no Comité de Empresa, nos que imos pola cuarta dirección de empresa diferente, cos atrancos que iso supón á hora de chegar a acordos. En todo este tempo a CIG sempre estivo presente, tras diversas eleccións e cambios de goberno.

        A CIG configúrase como a única alternativa seria e con experiencia para cubrir os postos do Comité, a única alternativa que, lonxe de tombos e cambaleos, mantivo sempre a súa mesma liña de traballo que non é outra que a de procurar sempre a mellora das condicións laborais das traballadoras e traballadores da Sociedade.

        A nosa intención é a de seguir traballando para buscar puntos de encontro e achegar posturas coa dirección da empresa, co obxectivo de atopar solucións que satisfagan a todas e todos.

        Dende logo O TEU VOTO é necesario para apoiar esta alternativa que novamente presentamos e para contar co respaldo suficiente para poder seguir traballando.        PROGRAMA E OBXECTIVOS


        1.- SEGUIMENTO DO DESENVOLVEMENTO DA LEI 12/2008

        Como sabedes a Lei 12/2008, do 3 de decembro, pola que se modifican a Lei 7/1996, do 10 de xullo,de desenvolvemento comarcal, e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural, na súa Disposición Adicional Primeira autoriza ao Consello da Xunta a proceder á disolución da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

        Esta Lei, vixente á día de hoxe atópase a espera do desenvolvemento normativo que indica a disposición derradeira segunda, Decreto do que o Comité de Empresa xa emitiu informe favorable con algunhas matizacións o pasado 2 de febreiro. Deste informe nunca máis se soubo. A nova dirección, catro meses despois da súa toma de posesión, aínda non se reuniu cos representantes dos traballadores, situación que agardamos que remate coa constitución do novo Comité de Empresa saínte deste proceso electoral.

        Velaquí un obxectivo prioritario desta terceira etapa: a CIG estará presente nas negociacións e novas situacións que se formulen para o futuro inmediato xa non das condicións laborais tan só, senón da propia supervivencia ou definitiva desaparición da empresa á que agora pertencemos.


        2.– CONSOLIDACIÓN DAS PRAZAS APROBADAS

        Xestor/a dos centros comarcais
        Nestes dous últimos anos, e tras un longo proceso de negociacións sindicais levado a bo fin íntegra e exclusivamente pola CIG, foron creadas 21 novas prazas de xestor/a dos centros comarcais. Estas prazas atópanse ocupadas na actualidade por compañeiras e compañeiros con contratos indefinidos non fixos, co acordo de proceder á súa convocatoria.

        É obxectivo prioritario da CIG reclamara definitiva consolidación destes postos de traballo mediante o seu oportuno concurso-oposición, demora que non se xustifica posto que todas as prazas están aprobadas, orzamentadas e incluídas na RPT vixente.

        Técnico superior de estudos
        Existe outra praza na RPT que se atopa ocupada por unha compañeira cun contrato de interinidade. Reclamaremos da dirección que se convoque tamén o seu oportuno concurso-oposición para a súa consolidación.


        3.– ESTABILIDADE LABORAL

        Dende a CIG non admitimos a alta porcentaxe de temporalidade existente na empresa. Aínda que esta porcentaxe foi reducida en termos absolutos nos últimos anos coa aprobación das prazas de xestor/a dos centros comarcais é certo que na sede da Barcia esta non fixo senón aumentar. O emprego por obra ou servizo terá un seguimento importante na exixencia de avanzar na súa redución pola vía do recoñecemento da necesidade da creación de novas prazas.


        4.– FORMACIÓN

        A formación continua das traballadoras e traballadores é fundamental para unha empresa. Dende a CIG retomaremos a posta en marcha dun Comité de Formación que valore as necesidades reais de formación.


        5.– FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

        Continuaremos co obxectivo da creación dun fondo de acción social que contemple axudas necesarias no ámbito social e persoal dos traballadores e traballadoras da empresa, sen facer distinción entre postos indefinidos ou eventuais, como si fan noutros organismos públicos galegos onde non está a CIG presente, e onde os temporais non teñen posibilidade de acceso á totalidade do fondo.


        6.– PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

        Seguirase fortalecendo o Comité de Seguridade e Saúde, que incrementa agora o seu número a seis membros, tres Delegados de Prevención e tres representantes da empresa.

        CANDIDATURA CIG - 2009        SODECO
        28 DE OUTUBRO DE 2009


        A NOSA CANDIDATURA

        Roberto Blanco Martínez
        SITGA

        Carolina Sevilla Carbón
        Centro Comarcal de Ordes

        Ana Isabel Paz Villar
        Centro Comarcal do Ribeiro

        Patricia Fraga Rodríguez
        Dinamización Comarcal

        Adoración Vázquez Yánez
        Centro Comarcal de Terra de Caldelas

        Daniel Abad Gómez
        Centro Comarcal do Salnés

        María Monserrat García Bande
        Centro Comarcal do Carballiño


        SUPLENTES

        Montserrat Silva Pazos
        Centro Comarcal de Tabeirós - Terra de Montes

        Evangelina Rodríguez Casas
        Centro Comarcal de Terra de Celanova
         
        Creative Commons License
        This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.