2010/04/26

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 21 DE ABRIL DE 2010 ACTA 05/2010

 .
.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 21 DE ABRIL DE 2010
ACTA 05/2010


ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Ana Isabel Paz Billar
Carolina Sevilla Carbón

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Duran
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 21 de abril de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise das propostas presentadas para os cursos de formación. Determinación das actuacións para dar resposta á Recursos Humanos
Punto terceiro.- Análise da solicitude de dúas xestoras de centro comarcal. Debate e votación, se procede, das medidas a tomar
Punto cuarto.- Proposta de nova solicitude dos convenios vixentes. Debate e aprobación, se procede
Punto quinto.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
O Secretario informa das propostas de cursos que os/as traballadores/as entregaron ao Comité. Son as seguintes:
XXXXX XXXXX:
Deseño de centros de visitantes. Interpretación do patrimonio.
XXXXX XXXXX:
ERDAS IMAGINE
ARCGIS
LIDAR
XXXXX XXXXX:
GVSIG Sextante
XXXXX XXXXX:
Plataforma de formación MOODLE
ERDAS IMAGINE
ARCGIS
XXXXX XXXXX:
SIX aplicado a dispositivos móviles
XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX:
Servizos OGC e tecnoloxías Open Source

Acórdase por unanimidade solicitarlle aos/ás propoñentes unha información máis completa da proposta incluíndo datos de duración do curso, lugar de impartición, custe económico, número de destinatarios e programa aproximado, que serán enviados ao Secretario para a realización dun informe completo que será debatido posteriormente.

Punto terceiro:
O Secretario informa que as traballadoras XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e o traballador XXXXX XXXXX entregaron ao Comité unha solicitude de mediación do Comité de Empresa ante unha situación de impago de horas extraordinarias realizadas en 2009.

Comprobado que XXXXX XXXXX causou baixa como traballador de SODECO segundo a comunicación recibida por Recursos Humanos en data 11 de marzo de 2010 acórdase por unanimidade non atender esta petición.

O Secretario indica que foi informado por XXXXX XXXXX de que o técnico superior de Recursos Humanos comunicoulles que o pagamento das horas extraordinarias adebedadas faríase na nómina do mes de abril. Acórdase por unanimidade agardar á recepción da nómina de abril para comprobar a solución do problema, quedando o Secretario encargado de comunicar esta decisión ás traballadoras.

Punto cuarto:
CIG propón solicitar novamente do Director Xerente os datos relativos aos convenios vixentes en SODECO, segundo compromiso do 19 de febreiro de 2010. Apróbase por unanimidade.

Punto quinto:
María Dolores Rodríguez fai entrega de tres escritos dirixidos ao Comité de Empresa polos traballadores do SITGA XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX solicitando a eliminación da condición de libre designación para o seu posto de traballo e para os dos demais afectados. Tendo en conta que a RPT vixente establece a condición de libre designación para 6 postos de traballo pero tan só 3 traballadores afectados fan esta solicitude, acórdase por unanimidade atender esta petición, polo que o Comité de Empresa trasladará un escrito de solicitude ao Conselleiro Delegado de modificación de RPT para eliminar a condición de libre designación para eses tres postos de traballo.

Dominique Aller indica que os compoñentes de UGT foron informados pola súa asesoría xurídica de que a proposta de modificación 1 ao borrador do Anteproxecto de Lei feita pola CIG entregada o pasado 6 de abril que indica que “non se fai referencia temporal ao persoal de SODECO, por isto solicitamos incluír o literal no momento da integración na Disposición Adicional Primeira, puntos 3 e 4” podería causar algún problema na solicitude da integración, por exemplo no caso dunha traballadora en situación de baixa de maternidade. CIG indica que a súa asesoría xurídica non advertiu ningún problema para este caso concreto e que a razón de solicitar esta inclusión foi, como xa se debateu no seu momento, deixar cubertas novas posibles melloras nas condicións laborais desde o momento da entrada en vigor da Lei ata o momento efectivo da solicitude da integración. CIG comprometeuse en todo caso a volver a analizar esta cuestión.

Dáse por finalizada a sesión ás 14:45h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

.
.

2010/04/22

A XUNTA LEVARÁ A CABO UNHA AMBICIOSA REFORMA DA SÚA ADMINISTRACIÓN PARALELA COA SUPRESIÓN OU REFUNDICIÓN DE 46 ORGANISMOS

Gabinete de Comunicación
San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 238/42/51 - Fax: 981 541 252/41
Correo-e: gabinete@xunta.es
INFORMACIÓN AOS MEDIOS
Consello da Xunta


A XUNTA LEVARÁ A CABO UNHA AMBICIOSA REFORMA DA SÚA ADMINISTRACIÓN PARALELA COA SUPRESIÓN OU REFUNDICIÓN DE 46 ORGANISMOS

  • O plan de racionalización de organismos dependentes busca evitar duplicidades, gañar en eficiencia e adecuar a Administración ás necesidades actuais
  • Algúns entes extinguiranse definitivamente e outros integraranse na Administración ou noutros organismos
  • Dos 64 entes analizados, tamén se aposta pola refundición de dous e polo mantemento dos outros 16, nos cales se introducirán melloras
 O Consello da Xunta vén de aprobar o acordo con que se inician os trámites para a extinción de 46 entes da Administración autonómica ou a súa refundición, dentro do establecido no plan de racionalización de organismos dependentes do Goberno galego, plan que busca adecuar a dimensión e contidos da Administración institucional ás necesidades actuais, procurando a racionalización e eficiencia na estrutura organizativa, na xestión do gasto e na prestación de servizos públicos.

 A Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, dependente da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, levou a cabo nos últimos meses unha avaliación dun total de 64 organismos, máis do 40 por cento dos que ten a Administración autonómica, en colaboración coas distintas consellerías das cales dependen estes entes. Tras o estudio, decidiuse propoñer o mantemento de 16 deles –introducindo melloras- e proceder á supresión ou integración na Administración dun total de 46, mentres que se propón unha refundición dos outros dous restantes.

Coa aprobación do acordo no Consello da Xunta, iniciase un proceso cuxo desenvolvemento será distinto segundo os casos, de tal xeito que algúns entes se integrarán no seo da propia Administración ou noutros organismos, mentres que outros desaparecerán completamente porque non estaban a levar a cabo ningunha función.

Plan de lexislatura
A Xunta iniciará de xeito inmediato os procesos de extinción e a previsión que manexa e que todos estean finalizados antes de que remate a lexislatura. Os obxectivos son evitar as duplicidades que se tiñan detectado, gañar en eficacia e en transparencia, adelgazar a Administración paralela e que non sexan organismos autónomos os que presten servizos e actividades que poden prestar de igual ou mellor xeito as consellerías de que dependen, e a un menor custe.

Con este plan, o Goberno galego racha coa tendencia a engordar as administracións e por vez primeira se inicia de xeito coordinado e programado un procedemento de adelgazamento administrativo, que os responsables autonómicos están convencidos que seguirán outras administracións en vindeiras datas.

Nestes momentos de crise económica, a Xunta segue a dar exemplo de austeridade e busca a eficiencia na súa estrutura organizativa, xa que o plan de racionalización de organismos completa as medidas postas en marcha polo Goberno no arranque da lexislatura, no que se reduciu o número de consellerías e de altos cargos, ademais de cambiar completamente a estrutura periférica, pasando de 52 delegados provinciais a tan só cinco delegados territoriais.

Organismos analizados
O acordo ratificado hoxe polo Consello prevé o mantemento de 16 organismos da chamada Administración paralela, para os cales se teñen feito propostas de mellora. Trátase do Consorcio Audiovisual de Galicia; Fundación Deporte Galego; Retegal; Instituto de Medicina Legal (Imelga); Axencia Galega de Emerxencias (Axega); Fundación Semana Verde; Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia; Bibliotecas Universitarias de Galicia; Consello Escolar de Galicia; Axencia Pública das Industrias Culturais (Agadic); Turgalicia; Fundación Illa de San Simón; Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas Dependentes (Funga); Fundación Rof Codina; Instituto galego de Calidade Alimentaria (Ingacal); e Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga).

En canto aos organismos que se integrarán noutros entes, trátase do Instituto de Estudos Turísticos, que pasará a Turgalicia; e de Bantegal, que se integrará na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Tamén no ámbito da Consellería de Medio Rural, a proposta da Xunta é que o Centro Tecnolóxico das Industrias Lácteas (Cetil) se fusione co Centro Tecnolóxico das Industrias Lácteas (Cetal), para o cal xa existen conversas co Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño.

Por outra banda, tamén se aposta pola refundición e reformulación da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Ademais, a Xunta desprenderase da súa participación na Sociedade Galega de Servizos Sociais (Sogaserso).

Finalmente, desaparecerán e integraranse nos distintos departamentos de que dependen a Fundación Galicia Emigración; o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller; a Axencia Humanitaria de Galicia; e as 34 fundacións para o desenvolvemento comarcal. Tamén se extinguirán a Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento; a Fundación Milenio; a Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais; Autoestrada Alto de Santo Domingo Ourense S.A (Aceousa); e a Fundación Centro Superior Cinexético e Piscícola, na cal participa a Deputación de Lugo, coa que a Xunta tamén está en contacto.
2010/04/08

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 5 DE ABRIL DE 2010

.
.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 5 DE ABRIL DE 2010
ACTA 04/2010ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Ana Isabel Paz Villar
Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Durán

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 5 de abril de 2010, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise e discusión das propostas de modificación e solicitudes de aclaración do Anteproxecto de Lei. Incorporación de posibles achegas dos/as traballadores/as. Aprobación, se procede, da redacción do borrador de alegacións e/ou observacións.
Punto terceiro.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
CIG presenta a súa proposta de texto para a Disposición Adicional Primeira, puntos 3 e 4 e para a Disposición Transitoria Única. Apróbanse por unanimidade.
UGT presenta a súa proposta de texto para introducir a consolidación de emprego nun novo punto da Disposición Adicional Primeira. Apróbase por unanimidade.
UGT propón introducir a referencia ao V Convenio Colectivo na Disposición Adicional Primeira, puntos 6 e 7. Apróbase por unanimidade.
CIG propón cambiar a modificación aprobada na reunión anterior da Disposición Derrogatoria Única por unha solicitude de aclaración. Apróbase por unanimidade.
CIG presenta o texto das solicitudes de aclaración da Disposición Adicional Primeira en relación á adscrición dos traballadores/as ao SITGA, e da Disposición Adicional Oitava en relación á estrutura do SITGA no Instituto de estudos do Territorio e do resto de
SODECO en AGADER. Apróbanse por unanimidade.

O Secretario incorpora as achegas dos/as traballadores/as. Son as entregadas polos/as traballadores/as seguintes:
xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx (entregada a M.Dolores Rodríguez), xxxxx xxxxx (entregada a M.Dolores Rodríguez), xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx.
Todas as solicitudes están debidamente asinadas e todas elas fan referencia á incorporación dun proceso de consolidación de emprego no corpo do Anteproxecto de Lei. Analizadas todas as propostas coas súas variantes acórdase por unanimidade que a súa petición queda recollida na redacción do novo punto na Disposición Adicional Primeira.

Apróbase polo tanto o texto completo de propostas de modificación e solicitudes de aclaración ao Anteproxecto de Lei, que se xunta a esta Acta e que será enviado á Dirección e publicado para todos/as os/as traballadores/as.

Punto terceiro:
Non se formularon achegas nin preguntas.

Dáse por finalizada a sesión ás 11:30h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

2010/04/06

NOTA INFORMATIVA COMITÉ DE EMPRESA 6 DE ABRIL DE 2010

.

O Comité de Empresa informa que no día de onte celebro sesión plenaria onde se chegou a un consenso de redacción dun texto de propostas de modificación e solicitude de aclaracicóns sobre o borrador de anteproxecto de lei entregada o pasado 18 de marzo.

Este texto de alegación foi enviado xa hoxe a Dirección e recolle, consideramos, todas as vosas aportacións achegadas nos últimos días ao Comité. Agradecemos as vosas suxestións e publicamos o escrito de alegación presentado. En canto teñamos resposta a estas cuestións por parte da Dirección seguiremos informando.Descarga:
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.