2012/04/11

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DO IET

DOG Núm. 68 
Martes, 10 de abril de 2012 
Páx. 12523
 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

ORDE do 4 de abril de 2012 pola que se fixa a data de entrada en funcionamento do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio adscrito a esta consellería.

O artigo 31 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, establece que se creará o Instituto de Estudos do Territorio coa natureza, fins e medios que se establezan na súa lei reguladora. En cumprimento do mandado legal citado, a través da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, créase o Instituto e disponse a súa adscrición á consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo, e asemade regúlanse os aspectos indicados na Lei 10/1995, do 23 de novembro. 

O Instituto de Estudos do Territorio configúrase como un organismo autónomo dos regulados na sección 2.ª do capítulo II do título III da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia, e os seus estatutos foron aprobados polo Decreto 244/2011, do 29 de decembro, publicado no Diario Oficial de Galicia do 2 de xaneiro de 2012. 

O organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio constituíuse formalmente o día 7 de febreiro de 2012, coa realización da sesión constitutiva do seu Consello Reitor. Cómpre agora, unha vez ultimadas as actuacións necesarias para a súa posta en marcha, fixar a data da súa efectiva entrada en funcionamento.

Polo exposto, en exercicio das facultades conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia

DISPOÑO:

Fixar como data de entrada en funcionamento do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio, o día 7 de abril de 2012.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2012.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.