2011/07/11

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 7 DE XULLO DE 2011

 .
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 7 DE XULLO DE 2011
ACTA 4/2011

PROVISIONAL

ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Roberto Blanco Martínez
Carolina Sevilla Carbón
Ana Isabel Paz Villar

Por UGT:
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 12:00 horas do día 7 de xullo de 2011, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Proposta de solicitude de información do estado do Decreto que desenvolve a Lei 15/2010 no que afecta a SODECO. Debate e aprobación, se procede
Punto terceiro.- Proposta de solicitude de información relativa ao peche actual do Centro Comarcal da Paradanta. Debate e aprobación, se procede
Punto cuarto.- "Confidencial"
Punto quinto.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
CIG propón solicitar información sobre o estado de desenvolvemento da Lei 15/2010. Acórdase por unanimidade solicitar esta información ao Director Xerente. 

María Dolores Rodríguez propón incluír na solicitude ao Director Xerente información relativa ao último Consello de Administración celebrado o pasado 9 de xuño. Apróbase por unanimidade.

María Elena Bernárdez propón incluír na solicitude ao Director Xerente que se axilice o proceso de desenvolvemento da Lei 15/2010 no que afecta a SODECO. Apróbase por unanimidade.

Punto terceiro:
Ana Isabel Paz expón que o Centro Comarcal da Paradanta leva sobre tres meses pechado no que respecta ás actividades de SODECO debido ás baixas laborais das dúas xestoras. CIG propón solicitar información dos motivos desta situación e previsión de cobertura destes postos de traballo. Acórdase por unanimidade solicitar esta información ao Director Xerente.

Punto cuarto:
"Confidencial"

Punto quinto:
Non se formularon achegas nin preguntas.

Dáse por finalizada a sesión ás 13:00h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a
presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.