2011/05/26

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 20 DE MAIO DE 2011

 .
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 20 DE MAIO DE 2011
ACTA 3/2011


ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez
Carolina Sevilla Carbón

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Duran
María Elena Bernárdez López

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 20 de maio de 2011, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Análise das propostas presentadas para o programa de formación 2011
Punto terceiro.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
Tras analizar as propostas presentadas, acórdase por unanimidade enviar á Dirección un resumo delas segundo o que segue:
  1. Continuidade do curso 2010 de ERDAS Imagine nun novo curso de nivel avanzado.
  2. Continuidade do curso 2010 de Desenvolvemento SIX en base a un nivel avanzado de OpenLayers e programación de Mapserver con bases de datos con PHP.
  3. GVSIG, GVSIG Sextante e GVSIG Mobile.
  4. LIDAR.
  5. Linguaxe administrativa.
  6. Microsoft Office de nivel avanzado.
  7. Deseño de páxinas web.
Asemade acórdase por unanimidade solicitar ao Director Xerente o orzamento dispoñible para formación para 2011, así como o listado de cursos aceptados para nunha reunión posterior poder concretar os seus temarios.

Punto terceiro:
Non se formularon achegas nin preguntas.

Dáse por finalizada a sesión ás 13:45h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a
presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.