2011/04/18

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 14 DE ABRIL DE 2011

.
.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA DO 14 DE ABRIL DE 2011
ACTA 2/2011


ASISTENTES:

Pola CIG:
Manuel Jorge Dorrego Taín
Gonzalo González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez

Por UGT:
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Duran

Por CCOO:
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 14 de abril de 2011, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Proposta de solicitude de información do estado do Decreto que desenvolve a Lei 15/2010 no que afecta a SODECO. Debate e aprobación, se procede.
Punto terceiro.- Proposta de solicitude de información do programa de formación 2010, en especial sobre o curso aínda non realizado de Erdas Imagine. Debate e aprobación, se procede.
Punto cuarto.- Análise dos escritos e solicitudes recibidos no Comité de Empresa. Debate e aprobación, se procede, das posibles respostas ou actuacións.
Punto quinto.- Análise da solicitude da empresa de suxestións para o programa de
formación 2011.
Punto sexto.- Achegas e preguntas

Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
O Presidente lembra que o pasado 11 de febreiro o Director Xerente comunicou ao Comité de Empresa que o borrador de Decreto de desenvolvemento da Lei 15/2010 estaba próximo a rematarse polo que nos vindeiros días o entregarían para consulta.

UGT propón, dado que xa pasaron dous meses daquela comunicación sen novidade algunha, se solicite novamente información da situación actual do devandito Decreto. Acórdase por unanimidade solicitar por escrito ao Director Xerente esta información.

Punto terceiro:
Todos os presentes, agás María Dolores Rodríguez que manifesta non ter información, indican que os cursos de formación xa impartidos do programa 2010 sufriron cambios importantes no programa acordado coa empresa. Tamén se indica que os docentes do curso por realizar de Erdas Imagine non van ser os inicialmente aprobados (Tecnogeo, S.L.), senón membros do grupo SIT da Universidade de Santiago de Compostela, información proporcionada por Miguel Cordeiro, do propio grupo SIT, aos alumnos do curso xa celebrado de Desenvolvemento SIX, entre os que se atopaban catro membros do Comité de Empresa (Manuel Jorge Dorrego, Gonzalo González, Roberto Blanco e Inmaculada Serantes).

CIG e UGT propoñen solicitar información á empresa das motivacións destes importantes cambios sen previo aviso no programa de formación. Acórdase por unanimidade solicitar por escrito ao Director Xerente información sobre estes cambios.

Punto cuarto:
O Secretario lembra as distintas comunicacións recibidas no Comité de Empresa desde o pasado 25 de xaneiro de 2011. As comunicacións enviadas polos traballadores ao comité de empresa considéranse confidenciais, polo que non se reflectirán nesta acta.

Punto quinto:
O Secretario lembra que o Director Xerente solicitou o pasado 15 de febreiro ao Comité de Empresa suxestións de posibles cursos para telo en conta no programa de formación 2011. Acórdase por unanimidade solicitar opinións de todos os traballadores, tal e como se fixera para o programa de formación 2010, poñendo como data límite de entrega ao Comité de Empresa das suxestións o venres 13 de maio.

Punto sexto:
Non se formularon achegas nin preguntas.

Dáse por finalizada a sesión ás 14:30h. En proba de conformidade todos os asistentes asinan a presente Acta no lugar e data recollidos no encabezamento desta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.